dot dot
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally

เกมวอล์คแรลลี่ : Game Walk Rally

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally TeamBuilding  คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น นอกจากการดำเนินกระบวนการวิชาการ และทำกิจกรรมการละลายพฤติกรรม ของผู้ร่วมประชุมสัมมนา ในหลักสูตรต่างๆแล้ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่ จำเป็นต้องมี ฐานกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือฐานที่อยู่กับที่หรือฐานกิจกรรมแบบถาวร  มีกรรมวิธีในการเล่นกิจกรรมภายในฐานวอล์คแรลลี่แบบถาวร หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ อาจารย์วิทยากร จะปรับวิธีการเล่นให้ได้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นในการอบรม  โดยมักจะเป็น ฐานกิจกรรมที่มีอยู่ตาม โรงแรม รีสอร์ท หรือ สถานที่สำหรับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ แต่โดยทั่วไปจะมีไม่มากนัก หรืออาจเป็นฐานกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเน้นสันทนาการเป็นหลัก และอาจารย์วิทยากรสามารถปรับฐานกิจกรรมนั้นๆ ให้เข้ากับหลักสูตรในการการอบรมได้
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ เกมวอล์คแรลลี่ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ฐานลอย ฐานลอย หมายถึง ฐานที่ ทีมงานอาจารย์วิทยากร ที่จัดกิจกรรมสัมมนาวอล์คแรลลี่ สร้างหรือคิดขึ้น และนำมาใช้ มีทั้งฐานกิจกรรมแบบนามธรรมและแบบรูปธรรม  เพราะกิจกรรมวอล์คแรลลี่บางกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ฐาน อาจมีแต่เทคนิคและวิธีการดำเนินเกมของอาจารย์วิทยากร เอง โดยมีหลากหลายกิจกรรม ลักษณะและวิธีการเล่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักการและแนวทางที่เป็นประโยชน์ และ จะสอดคล้องกับหัวข้อหรือหลักสูตรในการอบรมครั้งนั้น
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Game Walk Rally : ทั้งยุคเก่าและยุคใหม่
หน้า    1    2    3    4    5    6
 
ในที่นี้ www.วอล์คแรลลี่.com  ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม รูปแบบ ฐานลอย เป็นหลัก อาจมีแบบฐานถาวรบ้างเล็กน้อย เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม และจะยกตัวอย่างประโยชน์หลักๆสัก 4 อย่าง จากประโยชน์ที่มีมากมายกว่านั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ในแต่ละฐาน เพื่อให้เห็นได้เด่นชัดมากขึ้น 
 
 
 
ฐาน เกม สกีบก
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ภาวะผู้นำ และภาวะผู้ตาม
- มนุษยสัมพันธ์ - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ
       
 
 
ฐาน พรหมวิเศษ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
- มนุษยสัมพันธ์ - ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม รางไข่
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- การเคารพ กฎ ระเบียบ - การรับผิดชอบร่วมกัน
- การยอมรับความผิดพลาด - การทำงานเป็นทีม ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม อุ้มน้ำ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การเสียสละเพื่อส่วนรวม
- มนุษยสัมพันธ์ - การบริหารเวลา ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม คัดคีบแยก
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การแบ่งหน้าที่ในการทำงาน
- การสื่อสารระหว่างกัน - ความอดทน ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม บอดทั้งทีม
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ภาวะผู้นำ และภาวะผู้ตาม
- การรับผิดชอบผลงานร่วมกัน - การคาดคะเนสถานการณ์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ราดหน้า
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การเสียสละ
- การยอมรับความผิดพลาด - การให้อภัยซึ่งกันและกัน ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม เจดีย์ทราย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ความคิดสร้างสรรค์
- การยอมรับซึ่งกันและกัน - การวางแผนงาน ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ทะลักจุดแตก
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- การสร้างความมั่นใจ - การรับผิดชอบร่วมกัน
- การช่วยเหลือและสร้างกำลังใจ - ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่หน้าถัดไป>>

 
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally


Booking.com