dot dot
ฐานวอล์คแรลลี่ : Walk Rally

ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally TeamBuilding  คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น นอกจากการดำเนินกระบวนการวิชาการ และทำกิจกรรมการละลายพฤติกรรม ของผู้ร่วมประชุมสัมมนา ในหลักสูตรต่างๆแล้ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่ จำเป็นต้องมี ฐานกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือฐานที่อยู่กับที่หรือฐานกิจกรรมแบบถาวร  มีกรรมวิธีในการเล่นกิจกรรมภายในฐานวอล์คแรลลี่แบบถาวร หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ อาจารย์วิทยากร จะปรับวิธีการเล่นให้ได้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นในการอบรม  โดยมักจะเป็น ฐานกิจกรรมที่มีอยู่ตาม โรงแรม รีสอร์ท หรือ สถานที่สำหรับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ แต่โดยทั่วไปจะมีไม่มากนัก หรืออาจเป็นฐานกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเน้นสันทนาการเป็นหลัก และอาจารย์วิทยากรสามารถปรับฐานกิจกรรมนั้นๆ ให้เข้ากับหลักสูตรในการการอบรมได้
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ เกมวอล์คแรลลี่ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ฐานลอย ฐานลอย หมายถึง ฐานที่ ทีมงานอาจารย์วิทยากร ที่จัดกิจกรรมสัมมนาวอล์คแรลลี่ สร้างหรือคิดขึ้น และนำมาใช้ มีทั้งฐานกิจกรรมแบบนามธรรมและแบบรูปธรรม  เพราะกิจกรรมวอล์คแรลลี่บางกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ฐาน อาจมีแต่เทคนิคและวิธีการดำเนินเกมของอาจารย์วิทยากร เอง โดยมีหลากหลายกิจกรรม ลักษณะและวิธีการเล่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักการและแนวทางที่เป็นประโยชน์ และ จะสอดคล้องกับหัวข้อหรือหลักสูตรในการอบรมครั้งนั้น
ชื่อฐาน และ ชื่อเกม ขึ้นอยู่กับอาจารย์ วิทยากร จะกำหนด อาจไม่เหมือนกัน แต่วิธีเล่นคล้ายๆกัน
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ แบบ RC : RC Route Check
หน้า   1    2    3    4    5    6
โดยทั่วไป ฐานกิจกรรม แบบ RC นั้น ส่วนใหญ่ จะเห็นได้จาก กิจกรรม Car Rally ซึ่งเป็นการเข้า Check Point ตามจุดต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อเป็นการ เช็คหรือคำนวณเวลา และเส้นทางในการขับรถ ตามระยะหรือเวลาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับกิจกรรมวอล์คแรลลี่ได้เช่นเดียวกัน อาจใช้ช่วงเวลาระหว่างการเดินทางเข้าฐาน หรือ ช่วงต่อเวลาพิเศษ หรือนำไปปรับใช้เป็นกิจกรรมหลักของกิจกรรมวอล์คแรลลี่ก็สามารถกระทำได้ นับเป็นการเพิ่มสีสันและความสนุกสนานได้มากยิ่งขึ้น
 
 
 
ฐาน เกม อัจฉริยะ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ความคิดสร้างสรรค์
- การระดมสมอง - การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม อักษรหน้าชื่อ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ทักษะด้านการสื่อสาร
- การระดมสมอง - มนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ผสมอักษร
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - มนุษยสัมพันธ์
- การคาดการณ์ด้วยเหตุผล - การระดมสมอง ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ตาลอย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การทบทวนงานที่ได้รับมอบหมาย
- การระดมสมอง - การแบ่งหน้าที่ ฯลฯ
       
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ใหม่ล่าสุด>>กิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally


Booking.com