dot dot
ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally

ฐานวอล์คแรลลี่ : Walk Rally

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally TeamBuilding  คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น นอกจากการดำเนินกระบวนการวิชาการ และทำกิจกรรมการละลายพฤติกรรม ของผู้ร่วมประชุมสัมมนา ในหลักสูตรต่างๆแล้ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่ จำเป็นต้องมี ฐานกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือฐานที่อยู่กับที่หรือฐานกิจกรรมแบบถาวร  มีกรรมวิธีในการเล่นกิจกรรมภายในฐานวอล์คแรลลี่แบบถาวร หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ อาจารย์วิทยากร จะปรับวิธีการเล่นให้ได้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นในการอบรม  โดยมักจะเป็น ฐานกิจกรรมที่มีอยู่ตาม โรงแรม รีสอร์ท หรือ สถานที่สำหรับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ แต่โดยทั่วไปจะมีไม่มากนัก หรืออาจเป็นฐานกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเน้นสันทนาการเป็นหลัก และอาจารย์วิทยากรสามารถปรับฐานกิจกรรมนั้นๆ ให้เข้ากับหลักสูตรในการการอบรมได้
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ เกมวอล์คแรลลี่ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ฐานลอย ฐานลอย หมายถึง ฐานที่ ทีมงานอาจารย์วิทยากร ที่จัดกิจกรรมสัมมนาวอล์คแรลลี่ สร้างหรือคิดขึ้น และนำมาใช้ มีทั้งฐานกิจกรรมแบบนามธรรมและแบบรูปธรรม  เพราะกิจกรรมวอล์คแรลลี่บางกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ฐาน อาจมีแต่เทคนิคและวิธีการดำเนินเกมของอาจารย์วิทยากร เอง โดยมีหลากหลายกิจกรรม ลักษณะและวิธีการเล่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักการและแนวทางที่เป็นประโยชน์ และ จะสอดคล้องกับหัวข้อหรือหลักสูตรในการอบรมครั้งนั้น
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Game Walk Rally : ทั้งยุคเก่าและยุคใหม่
หน้า    1    2    3    4    5    6
ในที่นี้ www.วอล์คแรลลี่.com  ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม รูปแบบ ฐานลอย เป็นหลัก อาจมีแบบฐานถาวรบ้างเล็กน้อย เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม และจะยกตัวอย่างประโยชน์หลักๆสัก 4 อย่าง จากประโยชน์ที่มีมากมายกว่านั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ในแต่ละฐาน เพื่อให้เห็นประโยชน์ได้เด่นชัดมากขึ้น 
 
 
 
ฐาน เกม จอมเสียบ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- การสร้างเป้าหมายในการทำงาน - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม กับระเบิด
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
- มนุษยสัมพันธ์ - ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม เลี้ยงลูก
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ความละเอียดรอบคอบ
- ความคิดสร้างสรรค์ - การบริหารเวลา ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม จุดพิศวง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- การคาดการณ์ด้วยเหตุผล - การรับผิดชอบผลงานร่วมกัน
- ความคิดสร้างสรรค์ - การประสานงาน ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม คุณจำเนียน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การแบ่งหน้าที่ในการทำงาน
- การสื่อสารระหว่างกัน - ทักษะการจดจำ ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ลากรถถัง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- การเสียสละ - ภาวะผู้นำ และภาวะผู้ตาม
- การรับผิดชอบผลงานร่วมกัน - การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม เวียนเทียน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ความคิดสร้างสรรค์
- การประสานงาน - การบริหารเวลา ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ด้วยรักและผูกพัน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - มนุษยสัมพันธ์
- ภาวะผู้นำและ ภาวะผู้ตาม - การวางแผนงาน ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม มือแม่นาค
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- การเสียสละ - ความสามัคคี
- การกำหนดเป้าหมาย - ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่หน้าถัดไป>>กิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally


Booking.com