dot dot
ฐานเกม Walk Rally

ฐานกิจกรรม Walk Rally

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally TeamBuilding  คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น นอกจากการดำเนินกระบวนการวิชาการ และทำกิจกรรมการละลายพฤติกรรม ของผู้ร่วมประชุมสัมมนา ในหลักสูตรต่างๆแล้ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่ จำเป็นต้องมี ฐานกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือฐานที่อยู่กับที่หรือฐานกิจกรรมแบบถาวร  มีกรรมวิธีในการเล่นกิจกรรมภายในฐานวอล์คแรลลี่แบบถาวร หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ อาจารย์วิทยากร จะปรับวิธีการเล่นให้ได้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นในการอบรม  โดยมักจะเป็น ฐานกิจกรรมที่มีอยู่ตาม โรงแรม รีสอร์ท หรือ สถานที่สำหรับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ แต่โดยทั่วไปจะมีไม่มากนัก หรืออาจเป็นฐานกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเน้นสันทนาการเป็นหลัก และอาจารย์วิทยากรสามารถปรับฐานกิจกรรมนั้นๆ ให้เข้ากับหลักสูตรในการการอบรมได้
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ เกมวอล์คแรลลี่ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ฐานลอย ฐานลอย หมายถึง ฐานที่ ทีมงานอาจารย์วิทยากร ที่จัดกิจกรรมสัมมนาวอล์คแรลลี่ สร้างหรือคิดขึ้น และนำมาใช้ มีทั้งฐานกิจกรรมแบบนามธรรมและแบบรูปธรรม  เพราะกิจกรรมวอล์คแรลลี่บางกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ฐาน อาจมีแต่เทคนิคและวิธีการดำเนินเกมของอาจารย์วิทยากร เอง โดยมีหลากหลายกิจกรรม ลักษณะและวิธีการเล่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักการและแนวทางที่เป็นประโยชน์ และ จะสอดคล้องกับหัวข้อหรือหลักสูตรในการอบรมครั้งนั้น
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Game Walk Rally : ใหม่ล่าสุด
หน้า    1    2    3    4    5    6
 
ในที่นี้ www.วอล์คแรลลี่.com  ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม รูปแบบ ฐานลอย เป็นหลัก อาจมีแบบฐานถาวรบ้างเล็กน้อย เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม และจะยกตัวอย่างประโยชน์หลักๆสัก 4 อย่าง จากประโยชน์ที่มีมากมายกว่านั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ในแต่ละฐาน เพื่อให้เห็นประโยชน์ได้เด่นชัดมากขึ้น
 
 
 
 
ฐาน เกม โจทย์ลับ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- การสานประโยชน์ แบบ win-win - ไหวพริบ
- การหาต้นเหตุของปัญหา - ความสามัคคี ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม มองต่างมุม
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- การระดมสมอง - วงจร PDCA
- การทำงานเป็นทีม - ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม จองจำ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - การแบ่งหน้าที่
- การคาดการณ์ด้วยเหตุผล - การวางแผนงาน ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ปมด้อย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม
- มนุษยสัมพันธ์ - การแก้ไขปัญหาเฉพะหน้า ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ท่อน้ำเลี้ยง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การรับผิดชอบผลงานร่วมกัน
- ความคิดสร้างสรรค์ - การประสานงาน ลฯ
       
 
 
ฐานเกม พันท้ายนรสิงห์
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ความรับผิดชอบร่วมกัน
- การสร้างเป้าหมาย - การเสียสละในการทำงาน ฯลฯ
       
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่หน้าถัดไป>>

 
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally


Booking.com