dot dot
ฐาน เกมส์ กิจกรรม วอล์คแรลลี่ : Walk Rally TeamBuilding
 
กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally TeamBuilding  คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น นอกจากการดำเนินกระบวนการวิชาการ และทำกิจกรรมการละลายพฤติกรรม ของผู้ร่วมประชุมสัมมนา ในหลักสูตรต่างๆแล้ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่ จำเป็นต้องมี ฐานกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือฐานที่อยู่กับที่หรือฐานกิจกรรมแบบถาวร มีกรรมวิธีในการเล่นกิจกรรมภายในฐานวอล์คแรลลี่แบบถาวร หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ อาจารย์วิทยากร จะปรับวิธีการเล่นให้ได้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นในการอบรม โดยมักจะเป็น ฐานกิจกรรมที่มีอยู่ตามโรงแรม หรือที่พัก รีสอร์ท และสถานที่สำหรับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ แต่โดยทั่วไปจะมีไม่มากนัก หรืออาจเป็นฐานกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเน้นสันทนาการเป็นหลัก และอาจารย์วิทยากรสามารถปรับฐานกิจกรรมนั้นๆ ให้เข้ากับหลักสูตรในการการอบรมได้
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ เกมวอล์คแรลลี่ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ฐานลอย ฐานลอย หมายถึง ฐานที่ ทีมงานอาจารย์วิทยากร ที่จัดกิจกรรมสัมมนาวอล์คแรลลี่ สร้างหรือคิดขึ้น และนำมาใช้ มีทั้งฐานกิจกรรมแบบนามธรรมและแบบรูปธรรม  เพราะกิจกรรมวอล์คแรลลี่บางกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ฐาน อาจมีแต่เทคนิคและวิธีการดำเนินเกมของอาจารย์วิทยากร เอง โดยมีหลากหลายกิจกรรม ลักษณะและวิธีการเล่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักการและแนวทางที่เป็นประโยชน์ และ จะสอดคล้องกับหัวข้อหรือหลักสูตรในการอบรมครั้งนั้น
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Game Walk Rally : ทั้งยุคเก่าและยุคใหม่
หน้า   1    2    3    4    5    6
 
ในที่นี้ www.วอล์คแรลลี่.com  ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม รูปแบบ ฐานลอย เป็นหลัก อาจมีแบบฐานถาวรบ้างเล็กน้อย เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม และจะยกตัวอย่างประโยชน์หลักๆสัก 4 อย่าง จากประโยชน์ที่มีมากมายกว่านั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ในแต่ละฐาน เพื่อให้เห็นได้เด่นชัดมากขึ้น 
 
 
 
 
ฐาน ห่อไข่ใส่กลอน หรือ ไข่ในหิน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - ความรักและผูกพันในองค์กร
- มนุษยสัมพันธ์ - ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม กู้ระเบิด
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน
- มนุษยสัมพันธ์ - การทำงานเป็นทีม ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม จุดศูนย์กลาง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การทำงานเป็นลำดับขั้นตอน
- มนุษยสัมพันธ์ - การบริหารเวลา ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ผีปากกา
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การรับผิดชอบผลงานร่วมกัน
- การสื่อสารและการคาดการณ์ - การบริหารเวลา ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม จุดเยือกแข็ง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การแบ่งหน้าที่ในการทำงาน
- การสื่อสารระหว่างกัน - ความอดทน ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ลำเลียงพล
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - มนุษยสัมพันธ์
- การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน - ความมานะพยายาม ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ยืดยาว
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การเสียสละ
- การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน - ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม ใยแมงมุม
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ความสามัคคี - การเสียสละ
- การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน - การวางแผนงาน ฯลฯ
       
 
 
ฐานเกม สะพานทรงตัว
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
- การสร้างความมั่นใจ - การรับผิดชอบร่วมกัน
- การช่วยเหลือและสร้างกำลังใจ - ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
       
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่หน้าถัดไป>>กิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally


Booking.com