dot dot
หลักสูตรการสัมมนาและกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally TeamBuilding article

    กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

     ประโยชน์ จากกิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY ที่ประสบความสำเร็จ
     - เพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
     - ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
     - สร้างทรัพยากรบุคคลที่ดีให้กับองค์กร เพื่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ
     - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
     - สร้างความ รัก สามัคคี ของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
     - สร้างความ รัก และ ซื่อสัตย์ ต่อองค์กร หน่วยงาน บริษัท ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
     - ลดการสร้างทีมงานใหม่ ในกรณีมีพนักงาน เข้า – ออก บ่อยเกินไป
     - เพิ่มการ เคารพ กฎ กติกา สิทธิ หน้าที่ ของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน ในองค์กรของท่าน
     - เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารเวลา การตรงต่อเวลา
 
    ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

      หากมีหลักสูตรหรือหัวข้อเพิ่มเติมจะนำเสนอและปรับปรุงข้อมูลให้ทราบต่อไป


หลักสูตรสัมมนา หัวข้อการจัดประชุมสัมมนา และ หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
 
 
หลักสูตร หรือ หัวข้อ กำหนดแนวทางการจัดสัมมนา Work Shop
หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ Walk Rally
 
 
 
 
 

หลักสูตรวอล์คแรลลี่

หลักสูตรสัมมนา สำหรับองค์กรโดยรวม
 
   
กลุ่มสัมพันธ์ Group Relation Walk Rally เพื่อพัฒนาองค์กร
   
   
การสร้างทีมงาน (Team Building) การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis
   
   
การสร้างองค์กรคุณภาพ T Q M (Total Quality Management) การจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal)
   
   
การจัดทำ 5 ส. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร การทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
   
   
การบริหารเวลา (Time Management) การพัฒนาองค์กร OD
   
   
การสื่อสารในองค์กร (Communication) EQ เพื่อพัฒนาบุคลากร
   
   
การควบคุมคุณภาพ Six Sigma การจัดการ Logistic
   
   
การคิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน การสร้างและรักษาแบรนด์เนม
   
   
การคิดการใหญ่  การพัฒนาบุคคลิกภาพ
   
   
การทำงานอย่างมีความสุข การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
   
   
   
   
หลักสูตรสัมมนา
หลักสูตร หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย
   
การเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย การสอนงาน และการมอบหมายงาน
   
   
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ   การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร (Leadership)
   
   
การสร้างขวัญ (Morale) กำลังใจ (Motivation) การบริหารความขัดแย้ง
   
   
   
   
หลักสูตร หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตร การตลาด การขาย และ การบริการ

   
ศิลปะการพูดเพื่อการขาย กลยุทธิ์การตลาดและการขาย
   
   
การนำเสนอขายด้วยการสื่อสารแบบจูงใจ การตลาดด้วย SOCIAL NETWORKING
   
   
สุดยอดการขายเชิงรุกและรับ เทคนิคการเจรจาต่อรอง
   
   
แผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ การบริการสู่ความเป็นเลิศ E S B
   
   
SERVICE MIND

การพัฒนาทีมงานบริการที่เป็นเลิศ

   
   
การสร้างทัศนคติต่ออาชีพนักขาย เทคนิคการปิดการขาย
   
   
 กิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally


Booking.com