dot dot
ดร.อภิชาติ ดำดี

     นอกจากการพัฒนาบุคคลากรโดยอาศัยการจัดกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น ในส่วนของ การ บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ และวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงหลายๆท่านนี้ สามารถนำไปปรับให้เข้ากับวิถีชีวิต วิถีการทำงานรวมทั้งปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

    www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตินำรายละเอียดประวัติและผลงาน อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสะดวกในการดำเนินการติดต่อประสานงานสำหรับการจัดประชุมสัมมนา และ การจัดกิจกรรม TALK SHOW ในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาบุคคลากรเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกๆด้าน ดังนี้อาจารย์ วิทยากร บรรยายหลักสูตรพิเศษ และ Talk Show
 
ดร.อภิชาติ ดำดี
   
ชื่อ-นามสกุล ดร.อภิชาติ ดำดี
   
โทรศัพท์ 084-6419559 : 02-921-4592
Email apichatd@hotmail.com
Website www.damdee.com
ที่อยู่ 29/6 หมู่บ้านชวนชื่นปิ่นเกล้าวงแหวน
ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
   
คุณวุฒิ  
ปริญญาตรี ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
งานวิจัยเรื่อง  “ปัญหาและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้ง องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กร กสช."
   
ประกาศนียบัตรชั้นสูง

หลักสูตร “การเมืองการการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 (ปปร.8)
สถาบันพระปกเกล้า
ได้รับรางวัลโล่พระราชทานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น
เรื่อง “หลักพระพุทศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย"

   
ปริญญาเอก การพัฒนาและการปฏิรูปองค์การดุษฎีบัณฑิต
(DODT : Doctor of Organization Development & Transformation)
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซีบู
(Cebu Doctors’ University, Philippines.)
(Dissertation : Organization Development Interventions on The Team Performance of Officers at Krasaebon Sub-district Administrative Organization, Rayong, Thailand.
   
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ * จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
   
  งานเขียน
    * หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย” 
   (เอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น สถาบันพระปกเกล้า)
*  “แมนทูวูแมน” (รวมบทความ สำนักพิมพ์บุคแบงก์)
*  “วาไรตี้ทอล์ค” (รวมบทความ สำนักพิมพ์บุคแบงก์)
*  “ชีพจรลงปาก” (รวมบทความ สำนักพิมพ์อิ่มอักษร)
*  “ทอล์คโชว์อันซีน” 
   (ร่วมเขียนกับคณะวิทยากร สำนักพิมพ์ต่วยตูน)
*  “ติดอาวุธนักบริหาร”
   (ร่วมเขียนกับคณะวิทยากร สำนักพุทธศิลป์สาส์น)
*  ร่วมเขียนชุดวิชา “เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน”
   หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำชุมชน
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  ประสบการณ์
    > ตัวแทนเยาวชนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ
   “เรือเยาวชนอาเซียน” ณ กลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น 
> ตัวแทนเยาวชนพรรคการเมือง ศึกษาดูงานองค์กรเยาวชน
   พรรคการเมือง  ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 
> ได้รับเหรียญ “นักศึกษาผู้ทำชื่อเสียงดีเด่น”
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
> ได้รับโล่ “ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์”
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
> ได้รับเข็มกลัดทองคำฝังเพชร “นักพูดดีเด่น” 
   รายการ “ทีวี-วาที 9 ใหม่”
> ได้รับเกียรติบัตร “ศิษย์เก่าดีเด่น” 
   เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 70 ปี
> สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน
   หลายรายการ ที่เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางยาวนาน คือ
   รายการ “ผู้ใหญ่บ้านดำดี” ช่อง 9 อสมท. 
> วิทยากร สถาบันการศึกษา, หน่วยงาน
   องค์การภาครัฐและภาคเอกชน
> กรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำชุมชน
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
> กรรมการจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรสำหรับผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชาญ
   ประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า 
> ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการ
   การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
> ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
> กรรมการประชาสัมพันธ์
   โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รัฐสภา
> สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ ปี 2549
> สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
                            

 
ประวัติวิทยากร ผลงานวิทยากร วิทยากรพิเศษ


Booking.com