dot dot
อ.พนม ปีย์เจริญ

     นอกจากการพัฒนาบุคคลากรโดยอาศัยการจัดกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น ในส่วนของ การ บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ และวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงหลายๆท่านนี้ สามารถนำไปปรับให้เข้ากับวิถีชีวิต วิถีการทำงานรวมทั้งปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

     www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำรายละเอียดประวัติและผลงาน อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสะดวกในการดำเนินการติดต่อประสานงานสำหรับการจัดประชุมสัมมนา และ การจัดกิจกรรม TALK SHOW ในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาบุคคลากรเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกๆด้าน ดังนี้

 

อาจารย์ วิทยากร บรรยายพิเศษ และ Talk Show

 

 
อ.พนม ปีย์เจริญ
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
Mr.Panom Peecharoen
   
บริษัทเนเจอร์ไลฟ์ จำกัด
184/165  อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กทม.10310
โทรศัพท์ 0-2645-2424, 08-9699-5268, 08-6509-9335
โทรสาร 02-645-2514
Email p_peecharoen@hotmail.com
website http://panom-peecharoen.spaces.live.com
   
คุณวุฒิ -  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
-  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 
-  ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง(ปมศ.)
   
  งานปัจจุบัน
    -  ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด
-  กรรมการบริหาร บริษัท มายด์ทีวี จำกัด
 
-  กรรมการบริหารสถาบัน ฮิวแมน มายด์ เทรนนิ่ง  
   ( Human Mind Training)
 
-  อาจารย์พิเศษ สื่อสารการเมือง(ปริญญาโท)
   มหาวิทยาลัยเกริก

-  วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชน
 
-  วิทยากรประจำรายการ “สภาโจ๊ก” ทุกวันเสาร์
   ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
 
-  พิธีกรรายการ “ข่าวดีประเทศไทย” ทุกวันพุธ 
   ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
   
  ตำแหน่งทางสังคม
    -  ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
-  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
   คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ 
   กรุงเทพมหานคร ( กต.ตร.กทม.)
 
-  รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
-  ที่ปรึกษากองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร

-  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก.
 
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์
   แห่งประเทศไทยชุดที่ 22 
 
- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเพาะช่าง
   ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ประจำปี 2550
  ฯลฯ
                           ประวัติวิทยากร ผลงานวิทยากร วิทยากรพิเศษ


Booking.com