dot dot
อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล

     นอกจากการพัฒนาบุคคลากรโดยอาศัยการจัดกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น ในส่วนของ การ บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ และวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงหลายๆท่านนี้ สามารถนำไปปรับให้เข้ากับวิถีชีวิต วิถีการทำงานรวมทั้งปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 

     www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตินำรายละเอียดประวัติและผลงาน อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสะดวกในการดำเนินการติดต่อประสานงานสำหรับการจัดประชุมสัมมนา และ การจัดกิจกรรม TALK SHOW ในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาบุคคลากรเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกๆด้าน ดังนี้
อาจารย์ วิทยากร บรรยายพิเศษ และ Talk Show

 
 
อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ สุรวงศ์  วัฒนกูล
   
โทรศัพท์ 02-5387236  :  02-5396485
คุณกาญจนา เลขาฯ
   
คุณวุฒิ  
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์      ม. รามคำแหง
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์  ม. ศรีปทุม
(สาขาประชาสัมพันธ์)
หลักสูตรพิเศษ  คิว.ซี.   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น
   
  ประสบการณ์  
  เคยเป็น   วิทยากรนักบรรยาย ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ
  เคยเป็น อาจารย์ (พิเศษ) โรงเรียนสยามธุรกิจ
  เคยเป็น (อาจารย์พิเศษ) มหาวิทยาลัยเกริก
  เคยเป็น นักพูดรายการ ทีวีวาที ที.วี.ช่อง 9
  เคยเป็น ผู้ดำเนินรายการ ได้ขำได้คิด ไทยทีวีสี ช่อง 3
  เคยเป็น นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว วิทยุ FM 97
  เคยเป็น นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต วิทยุ FM 94
  เคยเป็น นักจัดรายการ
           ลูกทุ่งไทยเข้าใจคิด
วิทยุ FM 95
  เคยเป็น ผู้ดำเนินรายการ สภากีฬา วิทยุ FM 90
  เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ อมิตตยุทธ์ นิตยสารคู่แข่ง
  เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ Get Idea นิตยสาร BOSS
   
ตำแหน่งงาน เป็นวิทยากรอิสระรับจัดฝึกอบรมและบรรยายวิชาการ เป็นปีที่ 30
เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร  บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด
เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์
ฟรี ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 2
   
กิจกรรมสังคม
ปี 2542-2543 ได้รับ โล่บัณฑิตดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการ 
การศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม ประจำ สภาผู้แทนราษฏร 
   
ปี 2545 ได้รับโล่เกียรติคุณทางด้านบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อศาสนา จาก สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 
เนื่องจากเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ฟรี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
   
ปี 2546 ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สหัทยานาวี จากกองทัพเรือ
ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณ ประโยชน์ให้แก่ราชการกองทัพเรือ
   
ปี 2547 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ประจำ สภาผู้แทนราษฏร
   
ปี 2548 ได้รับเกียรติเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของ กองทัพอากาศ 
ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการกองทัพอากาศ
เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของ คณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร
   
ปี 2551 ได้รับเสาเสมาธรรมจักรจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
   
ปี 2552 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของ คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศ
ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร
                                                                                       
 

 
ประวัติวิทยากร ผลงานวิทยากร วิทยากรพิเศษ


Booking.com