dot dot
น.พ.นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 
 

 

อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

   
อาจารย์ น.พ.นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์
   
ชื่อ-นามสกุล น.พ.นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์
   
โทรศัพท์ 089-2449363  :  080-5621010
Email drniwat@hotmail.com
website www.talk2top.com
   
การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล     
   
  ตำแหน่งปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ
TalkToTop Training Institute
วิทยากรและที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   
   
หลักสูตรและหัวข้อในการจัดอบรมสัมมนา
  >>   สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน(Together We Are One)
>>   สร้างทีมสู่ชัยชนะ(Build The Winning Team
>>   เค้นพลังที่หลับไหลในตัวคุณ
       Squeeze The Potential Within You
>>   การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
       Strategic Planning and Result - Based  Management 
>>   การจัดทำ Balanced Scorecard ระดับองค์กร
       Corporated BSC  
>>   การพูดในที่ชุมนุมชนแบบมืออาชีพ
       Profressional Public Speaking
>>   สู่เส้นทางวิทยากรและพิธีกรมืออาชีพ
       Proferssional Trainer & master of ceremonies 
>>   ทำงานอย่างไร ให้สร้างสรรค์และมีความสุข
       How To Work with Creativity and Happiness 
>>   ฝ่าทุกปัญหาในชีวิต ด้วยความคิดสร้างสรรค์
       Breakthough Any Problems With Creative Ideas 
>>   การสร้างพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนในองค์กร
       Build The Persistent ESB in Your Organization  
>>   ใช้หัวใจให้บริการ คนสำราญ งานสำเร็จ
       Service With Your Heart  
>>   จะเป็นเลิศในบริการนั้นไซร้ ต้องใช้..มาตรฐาน
       Excellence Service Behavior Standardization  
>>   หัวข้ออื่นๆที่หน่วยงานมีความต้องการ
   
   
ผลงานและคำนิยม
   
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองการประกอบโรคศิลป์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)
สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
สถาบันราชประชาสมาศัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันประสาท กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ) หรือ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.เดิม)
สำนักพัฒนาวิชาการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ภาควิชารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชารังสีรักษา โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สโมสรนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ร.พ.พุทธชินราช) จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
กระทรวงกลาโหม
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยการแพทย์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานควบคุมโรค เขต 1 กรุงเทพมหานคร
สำนักงานควบคุมโรค เขต 3 จังหวัดชลบุรี
สำนักงานควบคุมโรค เขต 4 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานควบคุมโรค เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานควบคุมโรคเขต 6 จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานควบคุมโรคเขต 9 จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
สำนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล ภาคใต้
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล ภาคเหนือ
ศูนย์มะเร็งชลบุรี
ศูนย์มะเร็งลพบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดชลบุรี
ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช จังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวดชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระจอมเกล้า จังหวดเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลชลประทาน กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน
กรุงเทพมหานคร
(โรงพยาบาลแม่และเด็กเดิม)
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
โรงพยาบาลศูนย์ระยอง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสิรินธร(โรงพยาบาลโรคติดต่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิม) จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(นครนายก)
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลสามเงา จังหวัดตาก
โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลนายูง จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ที่ว่าการอำเภอชัยบาล จังหวัดลพบุรี
เทศบาลเมืองชลบุรี
เทศบาลเมืองชุมพร
ฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง
เทศบาลตำบลสำโรงใต้ สมุทรปราการ
เทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลตำบลกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู
เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
โรงเรียนเพรักษมาตา จังหวัดระยอง
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา
 
 
หน่วยงานภาคเอกชน  
บริษัท โตคูมิ อิเล็กโทรนิกค์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิคอน(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด
บริษัท แอ็บบอทท์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟาร์มาลิงค์(ประเทศไทย) จำกัด
โรงพยาบาลโสธราเวช จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด 
โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลรวมแพทย์ จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลธนบุรี-ศรีแกลง จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลเมืองราช จังหวัดราชบุรี
คลินิกแว่นหาดใหญ่
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งพนักงานไทยฮีโน่ จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
                                  
 

 
วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com