dot dot
อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น  อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com  จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 

 
 
อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 
 
   
อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
   
โทรศัพท์ 089-8268110
Email sithisaks@gmail.com
   
คุณวุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
ผลงาน-เกียรติคุณ
  • เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร
  ในระบบ ISO 14001 : OHSAS 18001 : มรท 8001
• เป็นตัวแทนนายจ้างในการบริหารแรงงานสัมพันธ์
  และสหภาพแรงงาน
• อดีตประธานชมรมผู้บริหาร
  โรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
• อดีตประธานชมรมบริหารความปลอดภัย
  และสภาพแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา
• สรุปย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานที่สำคัญ
  มากกว่า 500 คดี 
• เขียนบทความการบริหารงานบุคล
  นวนิยาย บทความท่องเที่ยวไปกับ ตะลอนทัวร์
   
ปัจจุบัน
  • วิทยากรอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• ที่ปรึกษาแก้ปัญหาและเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
• นักเขียนบทความการบริหารงานบุคคล
   
   
  หลักสูตร หัวข้อบรรยาย
       • สุดยอดหัวหน้างาน
   • แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน
   • การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
   • การบริหารทรัพยากรบุคคล
   • ความปลอดภัยในการทำงาน
   • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
   • ความปลอดภัยของอาหาร ( GMP/HACCP )
   
ประสบการณ์
    •  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
     บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด 
  •  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
     บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยน แพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
  •  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
     บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ( ประเทศไทย ) จำกัด
  •  หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
     บริษัท ซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย) จำกัด
  •  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์จำกัด
  •  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
     โรงพยาบาลรามาธิบดี
                                                                                    
  
 วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com