dot dot
อ.กมลภัทร บุญค้ำ

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น  อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 

 
 

 

อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

   
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์กมลภัทร์ บุญค้ำ
   
โทรศัพท์ 081-6409307
Email kamonpat.bk@gmail.com
Profile http://extreme-coach.blogspot.com
   
การศึกษา  
ปริญญาตรี พณ.บ.คณะพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(การตลาด)
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ
   
ประวัติการทำงาน
  -  บรรณาธิการที่ปรึกษา
   บริษัทเออาร์ บิสซิเนส พับลิชชิง จำกัด (ARbP)
-  วิทยากรและที่ปรึกษา โครงการ PI Club
   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   (การใช้ไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิต)
-  ผู้จัดการด้านการบริหารโครงการ บริษัทสยามทูยู จำกัด
-  เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
   บริษัท ฟูจิตซึ ซิสเต็ม บิสซิเนส ไทยแลนด์ จำกัด
-  เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท KSC Internet จำกัด
   
ประวัติงานเขียน - แปล
  -  ผลงานแปลพ็อกเก็ตบุ๊ค การตลาดสุดขั้ว
   Your marketing sucks)
-  ผลงานแปลพ็อคเก็ตบุ๊ค Wikinomics
-  ผลงานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊ค The Leadership
-  ผลงานเขียน Cover story หนังสือ Business.com 
   ในเครือ AR publishing
-  คอลัมนิสต์และผลงานเขียนบทความ ในหนังสือ
   ComMart,eWeek,eLeader,eEnterpris,eMobile mag
   Phone mage, First mobile, ฯลฯ
   
ประสบการณ์วิทยากร
  -   วิทยากรสู้วิกฤติด้วยความมุ่งมั่น สำหรับธุรกิจ SME
-   วิทยากรการบริหารองค์ความรู้แบบองค์รวม 
    Heuristic approach on KM
    คณะอาจารย์ราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะบริหารธุรกิจ
-   วิทยากร ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง คณะนิเทศน์ศาสตร์
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-   วิทยากรเส้นทางสู่สุดยอดนักขาย สำหรับธุรกิจ SME
-   วิทยากรโครงการ
    ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 
    โครงการ PI club สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
-   อาจารย์ด้านการตลาด การพยากรณ์ยอดขาย
                                                          
   วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com