dot dot
อ.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

     ดังนั้น
www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

 
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นิเวศน์  กันไทยราษฎร์
   
TEL 081-8032916
Email niwes55@hotmail.com
Profile http://sites.google.com/site/niweskan
   
   
ประสบการณ์การทำงาน
  เป็นวิทยากรหลายหลักสูตร อาทิ
>  เพิ่มมูลค่า...ในการพูด
>  เพิ่มมูลค่า...ของทีมงาน และความเป็นเลิศขององค์กร
>  เพิ่มมูลค่า...ให้ชีวาสง่างาม สมความเป็นผู้นำ

นอกจากเป็นวิทยากรแล้ว อ.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
ยังเป็นนักเขียน  เขียนประจำที่
>  นิตยสารดิฉัน
>  นิตยสารสกุลไทย
>  นิตยสารสยามบันเทิง
    ฯลฯ

>  เป็นนักแต่งเพลง เช่น
>  เพลงของบริษัท แว่นท็อปเจริญ จำกัด 
>  โรงพยาบาลเทพธารินทร์
>  บริษัท โอเอซีสการ์เม้นท์ จำกัด
   
  หลักสูตร หัวข้อ บรรยาย
   
>> เพิ่มมูลค่าในการพูด ด้วยทฤษฎีและปฏิบัติเข้มข้น
-    ดำเนินรายการให้ดี...เป็นพิธีกรให้ถูกต้อง
-    จูงใจอย่างไร...ให้สมใจ
-    พูดทุกที่...ให้มีคนฟัง
-    พูดทุกครั้ง...คนฟังพอใจ

>> เพิ่มมูลค่าของทีมงาน และความเป็นเลิศขององค์กร
     ด้วยทฤษฎีและกิจกรรม
-    ทำงานอย่างไร...ให้มีความสุข
-    บริการอย่างไร...ให้อยู่ในหัวใจคน
-    ทำงานเป็น “ทีม” อย่างไรให้สนุก
-    บุคลิกภาพดี...ทำงานอะไร ใครๆ ก็รัก
-    ประชาสัมพันธ์...อย่างไร ให้ได้ผล
     ฯลฯ

>>  เพิ่มมูลค่า...ให้ชีวา สง่างาม สมความเป็นผู้นำ
-     บริการเลิศล้ำ  เป็นผู้นำที่งามสง่า
-     เป็นผู้นำอย่างไร...อยู่ในหัวใจคน
-     ผู้บริหารยุคใหม่...ทันสมัยทุกมุม

>>  จัดกิจกรรม Walk Rally
-     สมศักดิ์ศรีมีเป้าหมาย สนุกเพื่อความรัก
      และความสุขในการทำงาน
   
  ผลงานและคำนิยม โดยสังเขป
    -  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)       
-  สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
-  บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย  
-  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
-  โรงพยาบาลเทพธารินทร์  
-  สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
-  โรงพยาบาลพระรามเก้า  
-  การไฟฟ้าผ่ายผลิต
-  โรงแรมบางกอกพาเลซ  
-  กรมชลประทาน
-  บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด 
-  บริษัท ดีแทค จำกัด
                                                            
 

 
วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com