dot dot
อ.บัญญัติ บุญญา

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

     ดังนั้น
www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
ดร.บัญญัติ  บุญญา
   
ชื่อ-นามสกุล
Name
ดร.บัญญัติ บุญญา
Dr.Banyat Boonya
   
Email banyat@banyat.com
โทรศัพท์ 081-5558087  :  02-7318729
Profile www.banyat.com
   
คุณวุฒิประกาศนียบัตร ประมง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประกาศนียบัตร บริหารธุรกิจ
์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาเอก สื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
Ph.D  (candidate) Psychology Magadh University
   
EducationBachelor's Degree in Political Sciences
Ramkhamhaeng University

Master's Degree in Social Development 
National Institute of Development Administration

Pocket MBA.
Kasetsart University

Doctorate in Political Sciences(cw)
Political Communication College

Doctorate in Social Sciences
Magadh University  India

   
   
ประสบการณ์ และ ประวัติการทำงาน
  การทำงานภาครัฐ   
> อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย18 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน
> อนุกรรมการบุคคล (ก.ถ.)  สำนักปลัดฯ กระทรวงมหาดไทย
> ผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
> ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
   สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การทำงานภาคเอกชน  
> ที่ปรึกษาอาวุโส  สถาบันพัฒนานักบริหาร 
> วิทยากร/ที่ปรึกษา องค์กรภาครัฐ ,รัฐวิสาหกิจ,และองค์กรเอกชน
> ผู้จัดการทั่วไป บจ.โลมาบิสิเนส คอนซัลติ่ง
> ผู้ตรวจประเมิน สถาบันตรวจรับรอง BVQI
> นักเขียนอิสระ สำนักพิมพ์ชั้นนำหลายแห่ง
> รองผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหัวหน้างาน
> ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
> ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) 
> ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ิบริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด 
> ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)
> ผู้บริหารอาวุโส   บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ิการทำงานภาคสังคม
> นายกสโมสรโรตารีสากล สโมสรท่าเรือกรุงเทพ.
> ประธานชมรมครูอาสา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ
> รองประธานศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่า AOTs JAPAN
> กรรมการ ์ชมรมพัฒนาสังคม
> กรรมการ ฯลฯ วิทยากล,โหราศาสตร์,เวบมาสเตอร์,โรงเรียน
Work Experience
    1 Special instructor 18 University & Institute Education
  2 Senior Executive 
     Charoen Pokphand Group Company Limited
  3 HR. Director National science and
     Technology Development Agency
  4 Specialist  Ministry of Industry
     Ministry of Science and Technology
  5 Auditors  Bureau Veritas Thailand
  6 Director  Action Training Center
  7 Senior Consultants Institute
     of Management Development 
  8 Freelance writer 8 Publisher
  9 Managing director 3 Training & Consulting  Company
10 Speakers advisor Government Organizations
     Private Organization
Social Work Experience
    1 President  Rotary Club of Bangkok Port 2551-2552 (RI)
  2 Consultants  Thailand Enneagram Association
     Training Institute of Thailand
  3 Instructor Personnel Management Association
     of Thailand
  4 Committee  Office of The Commission on Local
     Government Personnel Standards 
   
   
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
  ผ่านการฝึกอบรม ประมาณ 200 หลักสูตร
ด้านการบริหาร เทคโนโลยี  ฯลฯ
(ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่รับบรรยายและให้คำปรึกษา)
ผ่านการดูงาน มากกว่า 100 องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Training / visit  
    1 Trained  Over 200 training courses 
  2 Through observation and 200 organizations
      in the country and abroad
   
   
ความชำนาญการให้คำปรึกษาและบรรยาย  
 
ระบบการจัดการองค์กร
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์กร
(ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ จาก กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 
ระบบมาตรฐานสากล
ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, ISO/TS 16949
(ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน
จาก สถาบันรับรองมาตรฐาน NAC)
 
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
GMP, HACCP, FOOD SAFETY
(ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
สถาบันความปลอดภัยของอาหาร ประเทศอังกฤษ CIEH)
 
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยฯ 
ความปลอดภัยในการทำงาน (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)
(ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน) 
   
Expertise in consulting/speakers
1 Enterprise management system Human resources and 
   organizational development 
   Has been considered one of the experts from the Ministry of Industry

2 International standards ISO 9001,ISO 14001,TIS 18001,ISO/TS 16949
   Has been considered one of the auditors of Certification Institute NAC-TH

3 Management system of food safety    GMP, HACCP, FOOD SAFETY 
   Has been considered one of the auditors of Certification Institute CIEH-UK
   
Organization Reference
  Approximately 400 organizations across the country
   
   
หลักสูตรที่รับบรรยาย : บางส่วน
    หมวดการบริหารและการจัดการองค์กร
- การบริหารบุคลากรในภาวะวิกฤต
- เครื่องมือการบริหารองค์กรของนักบริหาร
- การสร้างภาวะผู้นำยุคใหม่ (Japan Style)
- ทักษะของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 
- การพัฒนาบุคลากรแบบใหม่(เชิงปฏิบัติการ)
- การพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศและยั่งยืน
- ทักษะการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
- ทักษะการสอนงานที่นำไปใช้ได้จริง
- การพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน 
 
หมวดระบบมาตรฐานสากล
- ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9000)
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)
- ระบบคุณภาพยานยนต์ (ISO/TS 16949)
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยฯ (TIS 18000) 
 
หมวดระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
- ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีฯ (GMP)
- ระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมฯ (HACCP)
- เทคนิคการตรวจประเมินโรงงานอาหาร
- การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร 
 
หมวดการจัดการด้านอาชีวอนามัยฯ
- การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.ทุกระดับ)
- การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
- ความปลอดภัยกับการลดต้นทุนให้กับองค์กร
   
  ผลงาน - คำนิยม 
  ประมาณ 300 องค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกระดับ กว่า 35,000 คน
(ตั้งแต่ปี 2535-2551)
   
  องค์กร หน่วยงาน อ้างอิง : บางส่วน
   
สถาบันการศึกษา
สถาบันดำรงราชานุภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา/พระนคร       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ฯลฯ
 
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงยุติธรรม   
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง  
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
บริษัทในเครือ ปตท. 
ฯลฯ

อุตสาหกรรมยานยนต์
บริษัท เซฟโรเล็ต (ประเทศไทย)  จำกัด
บริษัท เจนเนอร์รัล มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ จำกัด
บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จำกัด
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซัน จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮาเนท จำกัด
บริษัท แพนเอเชีย จำกัด
บริษัท โซโย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วีอาร์เค เอ็นจิเนอร์ริ่ง จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทยออโต้พาร์ค จำกัด
บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด
 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตชิบา จำกัด และ บริษัทในเครือ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาซิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิซึกิ อิเลคโทนิคส์ จำกัด
บริษัท นิซเซอิ ฟูจิซ่าว่า จำกัด
บริษัท บรูพาการไฟฟ้า จำกัด 
บริษัท อาร์ค คอปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิซือกิ ยูนิตส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ จำกัด
บริษัท ในเครือนิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)  จำกัด
บริษัท เอสซีไอ อิเลคตริค แม็นนิวแฟ็คเชอเรอ จำกัด
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
บริษัท บางกอก ฮิตาชิ จำกัด
บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรม อพอลโล อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอฟ เอส เค ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่น จำกัด
บริษัท ไทโย อิเลคทรอนิคส์ จำกัด

อุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องดื่ม
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
บริษัท ทีซี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยน แพคเกจจิ่ง แอนด์ แคนนิ่ง  จำกัด
บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท ในเครือเบทาโกร จำกัด
บริษัท บีฟูดส์ โปรดัคส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
บริษัท ในเครือ ป.เจริญภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ในเครือ ฟาร์มกรุงไทย จำกัด
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ จำกัด
บริษัท ในเครือ พอนด์แอนด์เคมิคอล จำกัด
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
บริษัท สยามเภสัช จำกัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์ แปซิฟิค จำกัด
บริษัท ในเครือ บุญรอดบริวรี่ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด
บริษัท แอ็ดว้านซ์ฟาร์ม่า  จำกัด
บริษัท สตาร์มาเก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท กรุงเทพผลิตผลฯ จำกัด                           
บริษัท ฟาร์มกรุงเทพ จำกัด
บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์  จำกัด                             
บริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด  (มหาชน)            
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ซีพี อุตสาหกรรม จำกัด                            
บริษัท ซีพี เมจิ  จำกัด                                           
บริษัท ซีพีอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
 
อุตสาหกรรม เหล็ก ทองแดง ปูน พลาสติก ยาง
บริษัท ไทยคอปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ในเครือซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย  จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)                         
บริษัท สยามสตีลฯ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีเมอร์เลนส์ จำกัด
บริษัท เอเชียกังหน่ำ จำกัด
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด
บริษัท แอร์โปรดัค อินดัสตรีย์ จำกัด
บริษัท นำรับเบอร์ แอนด์ ลาแท็กซ์ จำกัด
บริษัท ฮันฮวาเคมีคอล จำกัด                      
บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ไดนามิค วิศวกรรม จำกัด 
บริษัท  ทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด
 
อุตสาหกรรม สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
บริษัท ในเครือ เอ.อาร์  จำกัด
บริษัท ซัม ซิสเท็ม  จำกัด
บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด
บริษัท เมืองทอง บรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ไอพีดี แพจเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมฯ จำกัด
บริษัท สยาม แฟลก์ แพค จำกัด
อุตสาหกรรม ทั่วไป
บริษัท  ไออาร์ซีพี (มหาชน) และ บริษัทในเครือ
บริษัท  ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แลนดี้โฮม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจอาร์เอ จำกัด
บริษัท เป๊ปโป้ แฟชั่นกรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไทย ทราน มาเลเซีย จำกัด
บริษัท ซีนีคอล เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท แมรีออท  จำกัด
บริษัท เอลต้า จำกัด                                            
บริษัท โลมา บิสซิเนส จำกัด
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
บริษัท Six Senses จำกัด
บริษัท จัสติน คอลเลคชั่น แอนด์ เคลม
บริษัท พาต้า เคมีคอลฯ จำกัด              
บริษัท มีเดีย อินเทลิเจ้น จำกัด                     
บริษัท ซีพีอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท โภคภัณฑ์ อะควาเท็กซ์ จำกัด  
บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล์  จำกัด 
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด             
โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร
                                  วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com