dot dot
อ.ปกาศิต พันธุ์เพ็ง

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น  อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 

     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 
 

อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 
 
 
อ.ปกาศิต พันธุ์เพ็ง
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ปกาศิต พันธุ์เพ็ง
   
โทรศัพท์ 086-9063335
Profile koonkrumai.blogspot.com
http://www.pantipmarket.com/items/7503394
   
คุณวุฒิ
Hospitality with Tourism Management
(The University of Birmingham UK)
การบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยว
(มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ)
Industrial Placement Certificate
(F&B Management Trainee)
The Welcombe Hotel and Golf Course,UK

ประกาศนีบัตรตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัด
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม
เดอะเวลคอมบ์และกอล์ฟคอร์ส ประเทศอังกฤษ
English Speaking Board Certificate,UK at “credit” 
English Speaking Board,UK(ESB International)
 
ประกาศนียบัตรการพูดภาษาอังกฤษ ในระดับ“Credit” 
สมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่งประเทศอังกฤษ (และนานาชาติ)
   
    ประสบการณ์ - ผลงาน โดยสังเขป
 

*  Training Manager บริษัท ไอทีแอลซี จำกัด 
*  Visiting Lecturer(การบริการโรงแรม) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ 
*  Food and Beverages Management Trainee
   The Welcombe Hotel and Golf Course,ประเทศอังกฤษ 
*  Wine collector, The National Exhibition Centre
   ประเทศอังกฤษ 
*  English Instructor, สอนทักษะภาษาอังกฤษสนทนา
   ให้กับแพทย์ วิศวกร/ผู้บริหารระดับสูง
   จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย 
*  Speaker, รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ
   "การบริการด้วยใจ" 
   ให้กับ คณะผู้บริหารและ พนักงาน บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป 
*  Speaker, รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ 
   "การเอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการอันเป็นเลิศ" ณ.เนตรนภา
   บริรักษ์ Natnapa School of Health Care Management. 
*  Speaker, รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ 
   "การเอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการอันเป็นเลิศ" 
   ณ. ศูนย์แต่งตั้ง LG,SAMSUNG,TOSHIBA และ JVC, 
   บริษัท ซีเล็คเซอร์วิสแอนด์เซลส์ จำกัด 
*  Speaker, รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหลักสูตรอบรม
   การพัฒนาการบริการและการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ"
   สนับสนุนงบประมาณโดย
   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ โดยความร่วมมือกับ
   สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Barbizon International
   อบรมในหัวข้อ "ศิลปะการให้บริการอันเป็นเลิศ"
   ณ.กรมทรพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์ 
*  Speaker, รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ 
   “ช่วงเวลาของความจริง และ การบริการอันเป็นเลิศ”
   บริษัท เอ็นซีอาร์ (ประเทศไทย) NCR (THAILAND) 
*  Speaker, รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ 
    "การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ"
     บริษัท Professional Computer
     (LOXLEY COMPUTER GROUP) 
*  Speaker, รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ 
    "การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ"
     บริษัท Starmark Manufacturing Co., Ltd. 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ 
    "การบริการที่เป็นเลิศ"  ของ
     อำเภอในสังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย" 

*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ 
    "การบริการด้วยใจ และ ระบบการบริหารลูกค้า", 
     การเคหะแห่งชาติ 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากร
    ด้านการปลูกจิตสำนึกในการให้บริการอันเป็นเลิศ
    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากร
    ด้านการปลูกจิตสำนึกในการให้บริการอันเป็นเลิศ
    โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
    การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ
    บริษัท นารายณ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากร
    ด้านการปลูกจิตสำนึกในการให้บริการอันเป็นเลิศ
    กรมพลาธิการทหารอากาศ 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
    การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ
    โครงการต้นกล้าอาชีพ,Bliston Suwan Park View  
    (formerly Somerset Suwan Park View)
    สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษใน โครงการอบรมหลักสูตร 
    "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 1" 
    ในหัวข้อ "การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ" 
     สภากาชาดไทย 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการ
    "มหกรรมการบริการด้วยใจ"
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ 
    "การบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (CRM)"
     กรมศุลกากร 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ
    "การสร้างจิตสำนึกต่อการบริการที่ดี" สำนักงาน
     นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
    การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ
    กระทรวงอุตสาหกรรม 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
    การสร้างหัวใจบริการ (Service Mind)
    กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
    การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ,เมืองไทยลีสซิ่ง 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
    การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ
    SAINT MERIT GROUP
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
    การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ
    โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์
    บริษัทในเครือ สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
    การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ
    MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD. 
*  Speaker,รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
    การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ
    โชคนิตยาทัวร์

   
    หลักสูตร หัวข้อฝึกอบรม
   -  ความหมายที่แท้จริงของการบริการ 
 -  องค์ประกอบของความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ในคำว่า
     “บริการ (Service)” 
 -  ลักษณะเฉพาะของ ”การบริการ” 
 -  ลูกค้าคือใคร? 
 -  หลักการจัดการสัมพันธภาพกับลูกค้า
    (Customer Relationship Management) 
 -  จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับลูกค้า 
 -  พลังแห่ง "ภาพจำ" (The Power of impressions) 
 -  ความประทับใจครั้งแรก..สร้างอย่างไร 
    The great way to make an outstanding First impression 
 -  ปฏิบัติอย่างเดียวไม่พอ ต้อง "รู้สึก" ด้วย 
 -  เกณฑ์ที่ผู้รับบริการใช้ในการตัดสินคุณภาพการบริการทันที
    ที่กระบวนการบริการสิ้นสุดลง 
 -  ความคาดหวังของผู้รับบริการสำคัญกว่าที่คิด 
 -  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากความสมหวัง หรือ ผิดหวัง
    ของผู้รับบริการ 
 -  Word-of- mouth ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการอยู่รอดขององค์กร 
 -  Moment of truth (ช่วงเวลาของความจริง)
    และ Moment of opportunity (ช่วงเวลาแห่งโอกาส) 
 -  บุคลิกภาพที่เยี่ยมยอดในการบริการ 
 -  เทคนิคในการสื่อสารกับผู้รับบริการ การรับมือกับปัญหา
    ข้อร้องเรียน และ ข้อชื่นชมในงานบริการ
    เพื่อการ บริการอันเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน 
 -  กรณีศึกษาด้านการบริการขององค์กรต่างๆ
    ทั้งในและต่างประเทศ
    (Case study in the Service Industry
   
กรุณาติดต่อวิทยากรล่วงหน้าอย่างน้อย สาม สัปดาห์ก่อนวันงาน
ติดต่อสอบถามอัตราค่าบรรยาย และ ตารางงาน อ.ปกาศิต พันธุ์เพ็ง
ได้ที่ โทรศัพท์ : 086-906-3335
                                                                                          
 วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com