dot dot
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น  อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 

     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 
 

 

อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 
 
 
 
 อ.ประชาสรรค์ แสนภักดี
 
มุ่งมั่นเพื่อการสร้างสังคมความรู้
"ผมจะสร้างชาติด้วยการสร้างคน"
 
ชื่อ-นามสกุล ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี
   
โทรศัพท์ 081-661-8579
โทรสาร 0-4332-4071
Email prachasan@gmail.com : esarn43@hotmail.com
website http://www.prachasan.com
   
ผลงานสร้างสรรค์


การบรรยาย-วิทยากร-อาจารย์พิเศษ-กระบวนการ
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี
ศูนย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. 24
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
  ผลงานสร้างสรรค์ในฐานะวิทยากร-อาจารย์พิเศษ-พิธีกร
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี
M.P.H. Chiang Mai U.
Ph.D.Development Science
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีสาน ประเทศไทย
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center
   
   
ผมจะทำให้คนรุ่นใหม่ พัฒนาตนเอง
เพื่อร่วมกันสร้างชาติ สร้างบ้านเมือง และการเมืองใหม่
   
   
หน่วยงาน องค์กร และ หัวข้อบรรยาย
(อบรมผู้บริโภค หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน | พ.ร.บ.อาหาร)
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (พ.ร.บ.อาหาร)
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    (แกนนำผู้บริโภค | การบริหารการเงิน | พ.ร.บ.อาหาร)
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
    (GMP น้ำแข็ง / น้ำดื่ม , การบริหารงาน การวางแผนกลยุทธ์ , ,
    Project Management)
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
    (การประชุมภาคฯเภสัช สสจ. หัวข้อ RBMS)
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
    (การถ่ายโอนภารกิจ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ไปยัง อบจ. เทศบาล)
 -  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    (การออกกำลังกาย / การใช้ยา)
 -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรขอนแก่น ( /การใช้ยา / การคุ้มครองผู้บริโภค)
 -  สถาบันราชภัฎมหาสารคาม (การเตรียมตัวก่อนการทำงาน หลักสูตร กศวป.)
 -  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
    (เครื่องมือการบริหารยุคใหม่ การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ )
 -  โรงพยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
    (หลักการทำงานชุมชน เรียนรู้การพัฒนา พัฒนาการเรียนรู้)
 -  โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น
    (อบรมแกนนำผู้บริโภค อบรมกลุ่มแม่บ้าน OTOP)
 -  สถาบันวิวัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
    (การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน GMP)
 -  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
     การฆ่าตัวตาย /เซ็กส์ในวัยรุ่นวุ่นจริงหรือ)
 -  โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
 -  โครงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ งบประมาณ สสส.
    (วิทยุชุมชน จ.ภูเก็ต / ของเล่นเด็ก กทม.)
 -  วิทยาลัยเกษตรมัญจาคีรีขอนแก่น (วิทยุชุมชน)
 -  โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
    (การบริหารเวชภัณฑ์ | Balanced Scorecard | ประชาคาสุขภาพ)
 -  เครือข่ายชุมชนเมือง ประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น
    (บรรยาย อบรมแกนนำเยาวชน น้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ)
 -  ศูนย์ควบคุมโรคที่ 6 (ศคร.) ขอนแก่น
 -  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ปริญญาโทคุ้มครองผู้บริโภค)
 -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
    (วิทยาเขต นครพนม โคราช อุดรธานี หลักสูตร สบ.ต่อเนื่อง 2 ปี)
 -  คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    (ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม)
 -  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    (เทคนิคการเป็นวิทยากร | เทคนิคการถ่ายภาพ)
 -  โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (อบรมแกนนำผู้บริโภค)
 -  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การใช้ยา)
 -  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 -  กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจสนับสนุนบริการ (กรมวิทย์)
 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต 4 ประทุมธานี
    (และเครื่องมือบริหารงานยุคใหม่)
 -  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ อบรมความรู้
    หน.โยธา อบต. ทั่วภาคอีสาน จำนวน 28 รุ่น ตลอดปี 47)
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
    (การพัฒนาเว็บไซต์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงาน)
 -  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน (สช.) ขอนแก่น
    (การพัฒนาเว็บไซต์ การประชุมแกนนำพิทักษ์สิทธิ์)
 -  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การถ่ายภาพเบื้องต้น)
 -  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    (เทคนิคการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ)
 -  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (การบริโภคปลอดภัย และยาดองเหล้าอันตราย)
 -  ชมรมถ่ายภาพจังหวัดขอนแก่น
    (บรรยายการถ่ายภาพรับปริญญา 2539 - ปัจจุบัน)
 -  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
    (OD - Organization Development)
 -  โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 -  กระทรวงสาธารณสุข
    ( กับการบริหารงาน แอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัธยา จ.ชลบุรี)
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา (อบรมแกนนำผู้บริโภค)
 -  วิทยาลัยอาชีวะ จังหวัดร้อยเอ็ด
    (เรื่องการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน GMP)
 -  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น (ผู้รับอนุญาต นพ.กระแส ชนะวงศ์)
    หัวข้อการทำงานเป็นทีม (TeamWork) 25 ต.ค.47 click
 -  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ปริญญาโท
    หัวข้อ "การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" 29 ต.ค. 47 
 -  โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น "ผู้ดำเนินการอภิปราย" 
    การประชุมผู้ประกอบการพบผู้บริโภค 15 พ.ย. 2547
 -  กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สสจ.ขอนแก่น
    "การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยไทยสปา"  ณ รพ.เวชประสิทธิ์ ขอนแก่น
 -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์
    หลักสูตร สบ- สาธารณสุขศาสตร์ ต่อเนื่อง 11 ธ.ค. 47 วิทยาเขต ยโสธร
 -  สสจ.ขอนแก่น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค " อย.น้อย ในโรงเรียน " 

"อย.น้อย Day camp"
 -  สสจ.ยโสธร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 -  สสจ.สกลนคร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 -  สสจ.มุกดาหาร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 -  สสจ.กาฬสินธุ์ "อย.น้อย Day Camp " ราชภัฎกาฬสินธุ์
 -  สสจ.กาฬสินธุ์ "การเตรียมความพร้อมท้องถิ่น พ.ร.บ.อาหาร " จัดโดย อย.
 -  รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น "เครื่องสำอางและความงาม" 21 เมษายน 2548
 -  สสจ.บุรีรัมย์ การอบรมวิทยากรกระบวนการ
    "การพัฒนาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ" 
 -  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดร.ชาญชัย จารุภาชน์)
    "หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์   ณ รร.โซฟิเทล จ.ขอนแก่น 

2550 - ปัจจุบัน
 -  โรงพยาบาลมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น "การจัดทำแผนชุมชน" สำหรับ อสม.
    และผู้นำชุมชน จำนวน 4 รุ่น มกราคม - เมษายน 2551
 -  วิทยากรร่วมในทีม การพัฒนาแผนเครือข่าย ที่ อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น
 -  การจัดการความคิด และแผนที่ผลลัพธ์ สสจ.เชียงราย มีนาคม 2551
 -  กิจกรรม OD และการทำงานเป็นทีม รพ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    สถานที่จัดกิจกรรม ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
 -  การคิดเชิง Critical และการใช้แผนที่ความคิด
    เครือข่าย วิทยาลัยพยาบาล และ
    วิทยาลัยสาธารณสุข 7 สถาบัน ภาคใต้ เจ้าภาพ วิทยาลัยยะลา
    จัดกิจกรรมที่ หาดใหญ่
 -  ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลักสูตรการพูดในที่ชุมชน
    สำหรับผู้ใหญ่บ้าน เมษายน 2551
 -  การคิดเชิงระบบ (System Thinking) สำหรับผู้บริหารระดับกลาง จ.สงขลา 
 -  Idea Mapping and KM งาน IC สสจ.ขอนแก่น มิ.ย. 2551
    (Koan Khon Kaen)
 -  การคิดเชิงระบบ (System Thinking) โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย 
 -  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    (Participatory Learning Process - PLP) รพ.เทิง อ.เทิง จ.เชียงราย 
 -  ทีมวิทยากร กระบวนการ โครงการผักปลอดภัยจากสารพิษ ลงทำงานพื้นที่
    อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น (ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย คณะเภสัช มข.) 
 -  วิทยากรโครงการประชุม
    Strategic Planning and Competency Development Model
    คณะเภสัชศาสตร์ มข. (ดร. ชาญชัย จารุภาชน์) 16-20 มิ.ย. 2551
 -  การประยุกต์ใช้แผนที่ความคิด (Idea Mapping) กับการเรียนการสอนแบบ
    Constructivism รร.วัดหัวโพธิ์ อ.บางโพธิ์ จ.ราชบุรี. พ.ค. 2551
 -  บรรยาย "การใช้เครื่องมือ 7 อย่าง ในการทำงานชุมชน
    นพ. ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์" การฝึก COM-MED
    คณะแพทยศาสตร์ มข. 
 -  บรรยาย "การดูแลสุขภาพองค์รวม /คนไทยไร้พุง/อาหารปลอดภัย"
    รพ.ขอนแก่น ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 26-27 ก.ค. 2551
 -  บรรยาย "การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร
    (Knowledge Management for Administrator)
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 28 กรกฎาคม 2551
 -  บรรยาย "บทบาทของสมาชิก ชมรมรักหัวใจ มหาสารคาม" โรงแรมวสุ
    อ.เมือง มหาสารคาม จัดโดยเครือข่ายนักหัวใจ มหาสารคาม 
 -  วิทยากร "การเป็นวิทยากรกระบวนการ ประชาคม" อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 -  workshop "การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศงานของงานบริการ"
    โรงพยาบาลห้วยแถลง 
 -  workshop "Excellence Top Team" การสร้างสุดยอดทีมงาน
    โรงพยาบาลขามสะแกแสง 18-19 สิงหาคม 2551
    ณ P.S. ฟาร์ม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 -  การสรุปบทเรียน การถอดบทเรียน การดำเนินงาน Occupational Health
    ศูนย์ควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น พ.ย. 2551 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
 -  การจัดการความคิดเพื่อชีวิต และการทำงาน
    (Idea management for Work & Life)
    มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย 8-9 พฤศจิกายน 51 หิ่งห้อย ชาเลต์ ศรีราชา
 -  โครงการผักปลอดภัยจากสารพิษ (สสส.)
    หลักสูตรการเขียนภาพความคิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    จำนวน 4 ครั้ง ตลอดเดือน พ.ย. 2551
 -  การสร้างนวัตกรรม R2R และการจัดการความคิด วิทยาลัยพยาบาลพะเยา 
 -  การถอดบทเรียนการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
    (ภาคเหนือ สุโขทัย , ภาคอีสาน อุดรธานี) วิทยากรบรรยายและ workshop
 -  อาจารย์พิเศษ HRD การจัดการการฝึกอบรม นักศึกษาสาขา รัฐศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น มกราคม-กพ.-มี.ค. 2552
 -  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) การคุ้มครองผู้บริโภค
    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ลพบุรี มกราคม 2552
 -  วิถีคนคุณภาพ บรรยาย งานปัจฉิมนิเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น มกราคม 2552
 -  การเตรียมตัวเป็นคนคุณภาพ สำหรับบัณฑิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 -  แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management)
    คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    (อ.วังสะพุง จ.เลย)
 -  การนำเสนอและการพูดที่มีประสิทธิภาพ สำหรับ อสม. จ.ฉะเชิงเทรา
    ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน จ.ชลบุรี
 -  ดูแล Workshop การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)
    สำหรับผู้นำ โครงการสัมมนา คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประมาณ มกราคม 2552
 -  ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น การถอดบทเรียน โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียน
 -  บรรยาย หัวข้อ การพัฒนางานประจำสู่ผลงานสร้างสรรค์
    (Routine to Innovation)
    การประชุมวิชาการ เทคนิคเภสัชกรรม รร.เจริญธานี ขอนแก่น ก.พ. 52
 -  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO and KM)
    ศูนย์ควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี  ณ เอกไพลิน รีสอร์ท กาญจนบุรี
 -  การพูดเพื่อการโน้มน้าวและการเปลี่ยนแปลง ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
 -  การจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciative Participatory Planning)
    แผนงาน โรคจากการทำงาน สสส. กรมอนามัย 11 มีนาคม 2552
 -  การสรุปบทเรียน และการถอดบทเรียน การดำเนินงาน Counselling
    ศูนย์ควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี 21-22 มีนาคม 2552
 -  วิทยากร กระบวนการ สานเสวนา กองทุนพัฒนาชุมชน รอบโรงไฟฟ้า ฯ
    รร. เวสเทอร์น แกรนด์ จ.ราชบุรี 23 มีนาคม 2522
 -  การจัดการความคิด การจัดการความรู้ เพื่อการทำ IS สำหรับนักศึกษา
    เทคนิคเภสัชกรรม วสส.ขอนแก่น 24 มีนาคม 2522
 -  การคุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินงาน ของชมรม คุ้มครองผู้บริโภค วสส.
 -  การคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ (System thinking and Creative)
    บรรยาย ผบต. วิทยาลัยพยาบาลพะเยา 4 พ.ค. 2552
 -  ทีมงานวิทยากร การอบรมฟื้นฟูทีมแกนนำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ
    สสจ.ขอนแก่น 7-9 เม.ย. 2552 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
 -  วิทยากร "การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอ ด้วย Mind Map และ MS Publisher"
    โครงการต้นกล้า อาชีพ ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 -  การถ่ายภาพให้สวยและน่าสนใจ ชมรมถ่ายภาพ จ.กาฬสินธุ์ 
 -  การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ สำหรับผู้บริหารระดับต้น
    บรรยาย วิทยาลัยพยาบาลพะเยา 4 พ.ค. 2552
 -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
    ของ ท้องถิ่น แผนงาน สสส. จัดที่ โรงแรม ปัญจดารา โคราช
 -  วิถีคนคุณภาพ สำหรับการปัจฉิมนิเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17 พ.ค. 2552)
 -  การสร้างฉากทัศน์งานวิจัย และพัฒนา(หลักสูตร เบญจทัศน์) กรมอนามัย 
 -  การจัดรายการวิทยุชุมชน (Community Radio) โครงการต้นกล้า อาชีพ
    คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร (12-13 พ.ค. 2552)
 -  ความรู้ การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์แพทย์ ชาตะผดุง ขอนแก่น 19 พ.ค. 2552
 -  การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
    คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น (สาขากายภาพบำบัด) 27 พ.ค. 2552
 -  บรรยายพิเศษ "ความก้าวหน้าในวิชาชีพเภสัชกรรม"
    การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 29 พ.ค. 2552
 -  หลักสูตร "นักจัดรายการวิทยุชุมชน" สำหรับอาจารย์
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 30 พ.ค. 2552
 -  หลักสูตร "การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Adobe Dreamweaver CS4
    สำหรับเครือข่ายคุ้มครองสิทธิโทรคมนาคม - NGOs"
    ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
    ณ กป.อพช. อีสาน วันที่ 6 มิถุนายน 2552 mind map ตัวอย่าง
 -  หลักสูตร การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะการเขียน
    ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 10-11 มิถุนายน2552
 -  บรรยาย พิเศษ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    สถาบันสิรินธร บางกอก พาเลซ กทม. 14 มิถุนายน2552
 -  วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Plan คณะเภสัชศาสตร์
    (ดร.ชาญชัย จารุภาชน์) 15-19 มิถุนายน 2552
    หัวข้อบรรยาย การใช้โปรแกรม XMIND/EDRAWเพื่อการสร้างแผนที่ความคิด
    และแผนที่ยุทธศาสตร์ ณ โรงแรม PullMan จ.ขอนแก่น
 -  การจัดการความคิด ด้วย แผนที่ความคิด บัณฑิตศึกษา ม.รามคำแหง 
 -  การจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning Process - PLP
    และ การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development) 
    เครือข่ายทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จ.เพชรบุรี
 -  เบญจทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อฝ่าวิกฤติ
    โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ กทม.
 -  การเปลี่ยนแปลง การบริหาร การพัฒนา และการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) 24,31 กรกฎาคม 2552
 -  หลักสุตร ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี (Appreciative Inquiry)
    เพื่อการบริหารประสิทธิภาพ 10-11 กรกฎาคม 2552
 -  บรรยายพิเศษ "เครื่องมือการศึกษาชุมชน
    ของ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
    บรรยาย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเตรียมนักศึกษาศูนย์แพทย์ มข.
    ในการออก COMMED 12 ก.ค. 2552
 -  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    (ประสานงานโดย ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก)
    บรรยาย การจัดการความรู้ (KM) ก.ค. 2552
 -  วิทยากรบรรยาย "อาหารปลอดภัย" องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
    อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 23 ก.ค. 52
 -  บรรยายหัวข้อ " Competency Development" ศูนย์ควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
 -  วิทยากรกระบวนการ
    "การระดมสมองภาคี ประชาคม สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม" จ.ฉะเชิงเทรา 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์
    คุ้มครอง และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม
    ในพื้นที่เมืองศรีมโหสถ ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
    Mind Map ประกอบการนำเสนอ
 -  วิทยากรบรรยาย "โรงเรียน อย.น้อย ขอนแก่นวิทยายน 2 จ.ขอนแก่น" 
 -  การเตรียมตัวเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิผล คนคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 สิงหาคม 2552
 -  วิทยากร ผู้ให้ข้อเสนอแนะ "การถอดบทเรียน" โรคอันเกิดจากการทำงาน
    ศูนย์ควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น 3 สิงหาคม 2552
 -  Key Management Tools เครื่องมือสำหรับการบริหาร ปริญญาโท
    คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 7 สิงหาคม 2552
 -  เข้าร่วมเรียนรู้ วงน้ำชา สุนทรียสนทนา กับ เทศบาลนครขอนแก่น
    โดยทีมวิทยากร อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู ณ รร.บ้านโนนทัน 10 สิงหาคม2552
 -  การจัดการความรู้ (KM)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด อ.บ้านแฮด 
 -  กระบวนกร(วิทยากรกระบวนการ) เวทีสุนทรียสานเสวนา การคุ้มครองผู้บริโภค
    เครือข่ายเภสัชกร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 สิงหาคม 2552
 -  workshop แผนที่ความคิด รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี 22 สิงหาคม 2552
 -  workshop การเขียนแผนที่ความคิด และการประยุกต์ใช้ LEAN Thinking
    กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี 25 ส.ค. 2552
 -  บรรยายพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
 -  การพัฒนาฐานข้อมูล Advanced Microsoft Access 2003
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น 27 ส.ค. 3,10,17 ก.ย. 2552
 -  Workshop การจัดการความรู้ (Knowledge Management Workshop) PCU
    อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
 -  วิทยากรกระบวนการ การพัฒนาหลักสูตร อาหารปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล
    เทศบาลนครขอนแก่น 4 ก.ย. 2552
 -  อบจ.เชียงใหม่ "Workshop การขบเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา" 
 -  บรรยายพิเศษ?"การจัดการความรู้ ของสังคมความรู้ (Network Society)"
    ปริญญาโท สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร 8 ก.ย. 2552
 -  Outcome Mapping (OM) workshop สสจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
 -  บรรยาย "สื่อและการคุ้มครองผู้บริโภค" ปริญญาโท คุ้มครองผู้บริโภค
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ก.ย. 2552 
 -  บรรยายพิเศษ "อย.น้อย จิตอาสา" สสจ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ   
 -  บรรยายวิชาการ การบริหารโครงการ (Project Management)
    หลักสูตรปริญญาโท บริหารฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 -  Organization Development ด้วยแนวคิด Appreciative Inquiry
    งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น 19-20 ก.ย. 52
 -  Workshop แบบเข้มข้น "การนำเสนอแบบมืออาชีพ 
    (Professional Presentation)
    การเรียนรู้โปรแกรม(Ulead Video Studio,XMIND,MS Visio 2007,
    MS Powerpoint 2007, Adobe InDesign)
    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ปทุมธานี   ณ จ.ปทุมธานี 
 -  บรรยาย การจัดการความคิดด้วยโปรแกรม XMIND portable (open source)
    ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลราชธานี 29 กันยายน 2552
 -  1 ตุลาคม 2552 วันแรกของเส้นทาง Retire Young
    (วันแรกของการลาออกจากราชการ)
 -  1 ตุลาคม 2552 ห้องภูผาม่าน รร.ขอนแก่น โฮเต็ล
    พิธีกรงานเกษียณ นพ.อัครเดช เพ็ญศิริ click for photo
 -  7 ตุลาคม 2552 บรรยาย วิชาการ การจัดการความรู้
    (Knowledge Management - KM) สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด
 -  15 ตุลาคม 2552 บรรยาย การจัดการความคิดด้วยแผนที่ความคิด
    โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC จ.ระยอง
 -  Workshop การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)
    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.ราชบุรี 27-31ตุลาคม 2552
    ณ ภูผาผึ้ง อ.สวนผึ้ง
 -  บรรยายการวิเคราะห์สื่อ และประเมินสื่อ ปริญญาโท คุ้มครองผู้บริโภค
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 พ.ย. 2552 ,13 พ.ย. 52
 -  26-28 พ.ย. 52 ร่วมกิจกรรมรณรงค์สมัชชาสุขภาพ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
 -  วันที่ 1 ธ.ค. วิทยากรกระบวนการ เวทีสรุปบทเรียน
    ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รร.เจริญธานี (หมอ อ้อ ผู้ประสานงาน)
 -  วันที่ 2-3 ธ.ค. เวลา 18.00-20.00 น. บรรยาย XMIND ให้กับทีมงาน
    โครงการผักปลอดภัย (สสส.) ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย   
 -  วันที่ 21 ธันวาคม วิทยากรกระบวนการถอดบทเรียน สสจ.กาฬสินธุ์
 -  วันที่ 23-25 ธันวาคม 2552 วิทยากร Workshop ติวเข้ม อสม. 
    เชียงคาน - หนองคาย - นครพนม - มุกดาหาร - อำนาจเจริญ - อุบลราชธานี
 -  11,13,18,20 มกราคม บรรยายหลักสูตร รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
    คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มข.
    หัวข้อ "การฝึกอบรม Training แบบมืออาชีพ"
 -  12-14 มกราคม 2553 วิทยากรบรรยาย การสร้างพลังใจ และบุคลิกภาพ อสม.
    workshop อสม. ดีเด่นแห่งชาติ สสจ.ขอนแก่น
 -  18-19 มกราคม บรรยาย KM คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    workshop ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงศ์ Photo รับของที่ระลึก จาก ภญ. อาภรณ์
 -  21 มกราคม บรรยาย "Service Mind - หัวใจบริการ"
    หน่วยรักษาความปลอดภัย Central Plaza ขอนแก่น
 -  24 มกราคม คืนสู่เหย้า เรารัก มข. 53
    (กรรมการประชาสัมพันธ์ และการบันทึกภาพกิจกรรม)
 -  27 มกราคม ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
    บรรยาย การประ้เมินโครงการ แนวคิดและการปฏิบัติ
    นักศึกษารัฐศาสตร์ ปี 3 มข.
 -  สสจ.สระแก้ว บรรยาย การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สสจ.สระแก้ว
 -  6-7 ก.พ. อาจารย์พิเศษ ประเมินผลการจัดการฝึกอบรม
    ของนักศึกษารัฐศาสตร์ HuSo มข.
 -  9 ก.พ. บรรยาย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร นักศึกษาพยาบาล ปี 2
    วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น
 -  10 ก.พ. บรรยาย "การประเมินผลโครงการ - Project Evaluation" รัฐศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มข.
 -  11 ก.พ. บรรยาย บทบาท เจ้าพนักง่านเภสัชกรรม กับการคุ้มครองผู้บริโภค
    วสส.ขอนแก่น
 -  23 ก.พ. บรรยาย การใช้เครื่องมือทำงานชุมชน วสส.ขอนแก่น
 -  25 ก.พ. บรรยาย พิเศษ การพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    ศูนย์อนามัย ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
 -  2 มีนาคม บรรยาย การใช้เครื่องมือในการศึกษาชุมชน วสส.ขอนแก่น
 -  11,18 มีนาคม บรรยายพิเศษ"การจัดการความรู้ Knowledge Management 
    สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล | กทม.
 -  29-30 เมษายน บรรยาย พิเศษ และ Workshop การประยุกต์ใช้ XMIND
    กับการทำงาน รพ. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
 -  14-18 มิถุนายน วิทยากร ร่วมบรรยาย Workshop การวางแผนเชิงกลยุทธ์
    Strategic Plan ดร. ชาญชัย จารุภาชน์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.
 -  Public Training จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อ???
1. Public Speaking for Success : การพูดเพื่อความสำเร็จ สำหรับคนรุ่นใหม่
2. 100 ฺBooks for Best หนังสือ 100 เล่ม เพื่อชีวิตที่สุดยอด
3. พลังของการตั้งเป้าหมาย Power of GOAL
    หลักสูตร เพื่อการเรียนรู้การตั้งเป้าหมาย และพิชิตเป้าหมาย
                               
 วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com