dot dot
อ.รุ่งโรจน์ วรชมพู
     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น  อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 
 
 
 
อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

  

   
อ.รุ่งโรจน์ วรชมพู
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์รุ่งโรจน์ วรชมพู
   
โทรศัพท์ 081-2659070  :  089-2854424
Email  tom_rungroj@hotmail.com
   
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                  
มหาวิทยาลัยมหิดล   กรุงเทพมหานคร
  ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)        
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
ประสบการณ์การรับการอบรม
  อบรมหลักสูตรการพูดในชุมชนและการบริหารองค์กร
จากสำนักเสริมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา จำกัด
จำนวน 2 สมัย 4 ปี (2548-2551
   
  ประสบการณ์ - ผลงาน
   

-   โรงพยาบาลชุมชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
-   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม   จังหวัดนครราชสีมา
-   งานฝึกอบรม ตำรวจภาคสาม จังหวัดนครราชสีมา
-   สำนักส่งเสริมวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
    ของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา
-   อบรมผู้นำสัตรีจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ
-   เทศบาลตำบลโนนสูง อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
-   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-   สำนักงานสารสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   สิบแปดอำเภอ  
-   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1256 กลุ่ม
    จำนวนทั้งหมด 30 รุ่น  สามพันคน
-   ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
    จังหวัดนครราชสีมา
-   โรงพยาบาลอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
    การคิดเชิงบวก และการทำงานเป็นทีม
-   องค์การบริหารส่วนตำบลครองเมือง อำเภอจักราช 
    จังหวัดนครราชสีมา
-   กลุ่มอาสาสมัครสาสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ์ 
    จังหวัดนครราชสีมา
-   เทศบาลตำบลโคกกรวด  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-   กลุ่ม อปพร.เทศบาลหนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
-   กิจกรรมทำงานเป็นทีมกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลสีมามงคล 
    ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
-   กิจกรรมการทำงานเป็นทีม การคิดเชิงบวก
    คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลหนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
-   อบรมกลุ่มประทานกองทุนเงินล้านหมู่บ้านละ สองท่าน  
    รวม สามพันคน รุ่นละ 100 คนจำนวน  30 รุ่น    
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
    หัวข้อ     การคิดเชิงบวก
                 การทำงานเป็นทีม
                 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
                 คุณธรรม จริยธรรม
-   สร้างคุณค่าให้กับตนเอง บัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชฎัฎ
    จังหวัดนครราชสีมา ปี 25

                                                                                      
  วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com