dot dot
อ.วาทิตต์ ดุริยอังกูร

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

     ดังนั้น
www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ   
อ.วาทิตต์ ดุริยอังกูร
   
ชื่อ-นามสกุล อ.วาทิตต์  ดุริยอังกูร
   
Email vatitt@hotmail.com
โทรศัพท์ 08-13634337
02-8002308-14 ext. 3507
   
ที่อยู่ ๑๒/๖ ซอยชัยวัฒน์ ๕๓  ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
  หรือที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
คุณวุฒิประกาศนียบัตร หลักสูตรจิตวิทยาฝึกอบรม YLMC 
YU LONG MANAGEMENT & CONSULTANT TIWAN
 
ปริญญาโท  วัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ประสบการณ์-ประวัติการทำงาน
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐
  เริ่มทำงานเข้ารับราชการ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนคร  นครสวรรค์  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒
  วิทยากรฝึกอบรมธุรกิจเอกชน HTE GROUP
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาบุคลากร HTE GROUP
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓
  อาจารย์คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และหลักสูตรปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕
  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยราชสุดา   มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ถึงปัจจุบัน
  หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยภาษา
และวั ฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  วิทยากร ฝึกอบรมกระบวนการ
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓
   
   
ผลงาน - คำนิยม โดยสังเขป
   
  หน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น
   

*  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
*  วิทยาลัยนาฏศิลป    กรมศิลปากร
*  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  
   มหาวิทยาลัยมหิดล
*  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
*  ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
*  สำนักศิลปวัฒนธรรม
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
*  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
*  ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานวัฒนธรรม
   กระทรวงวัฒนธรรม
*  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานเพื่อเด็กพิการ 
   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
*  สำนักงานส่งเสริมและ
   พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
*  สำนักงานการศึกษาพิเศษ เขต ๑
   จังหวัดสมุทรปราการ
*  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
*  กลุ่มเยาวชนผู้พิการทางสายตา
   ศึกษาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฏ์ธานี
*  สำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ
   กระทรวงสาธารณสุข
*  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้

   
  หน่วยงานเอกชน อาทิเช่น
    *  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
*  สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
*  Christian Care Foundation For Children
   with Disabilities
*  กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษ ตะวันจันทร์ดาว กำแพงแสน
*  บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Gateway)
*  THAI YAMAZAKI  CO ., LTD
*  GENEX SOLUTION 
   จัดกิจกรรมการแสดงร่วมกับหน่วยงานเอกชน
*  บริษัท บางกอก แอคเตอร์ส สตูดิโอ จำกัด
   ร่วมกับคุณยุทธนา มุกดาสนิท
*  บริษัท เจเอสแอล จำกัด ร่วมกับ คุณผุสชา โทณวนิก 
   
  ผลงานต่างประเทศ
    >  Asia-Pacific Performing  Arts Festival ( APPA )
    11 – 17 November 1992
    Okinawa Convention Center , Okinawa Japan

>  The 6th Asian Arts Festival
     5-11 August 2004 , Beijing China

>  A Classical Thai Khon Masked Dance Drama
    27-30 July 2005
    At The Bloomsbury Theatre . LONDON  ( UK ).

>  Thai Food FESTIVAL,2006
     7-11 November 2006  , Gulf Hotel Bahrain .  
     7-10 December 2006 , Macau China.

>  Asia  Culture  Festival 2010
    18-22  June 2010
     Venue_Pyounghwa in world Cup Park
     UNICEF Plaza , Seoul Korea
                                                                วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com