dot dot
อ.วิรุฬ รัชตวาสน์

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

    ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
อาจารย์วิรุฬ รัชตวาสน์
   
ชื่อ-นามสกุล อ.วิรุฬ  รัชตวาสน์
   
โทรศัพท์ 081-4811943
Email wiroon_87@hotmail.com
wiroonr48@gmail.com
   
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น
โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช
  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร
  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
ประสบการณ์การทำงาน
  อาจารย์สอนวิชาภาษาไทยธุรกิจ และวิชาจิตวิทยาธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   
  บริหารงานด้านการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาคณาจารย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวนอาจารย์ ประมาณ ๓๐๐ ท่าน
   
  ดูแลให้คำปรึกษาการเรียนการสอน ด้านการตลาด การบัญชี และเลขานุการ แก่นักศึกษาจำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ คน
   
  อาจารย์วิทยากร จัดฝึกอบรม ด้านการตลาด การบริหาร การสร้างแรงจูงใจ การพูดในที่ชุมชน การจัดรายการวิทยุ
   
  เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ รอบรั้วริมบ้าน
   
  เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์รายการ รอบรั้วริมบ้าน
   
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้มีการสร้างสมประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารมวลชนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร หรือความรู้ทางด้านทฤษฎี และทางด้านปฏิบัติประสบการณ์ทางด้านการบริหาร สามารถหล่อหลอม การทำงานให้ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นประสบการณ์จากการทำงานทางด้านสื่อโดยตรง ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
   
ปัจจุบัน
  บรรณาธิการบริหารหนังสือ JOGGING
วารสารเพื่อนักวิ่งสุขภาพ
จากความเป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพ
   
  ผู้ก่อตั้ง ชมรม วิ่ง ช.พัน ๑
   
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
ทำหน้าที่ ดูแล บริหาร กำกับ สื่อ ที่มีอยู่
   
  วิทยากร ที่ปรึกษา บริษัทและองค์กรต่างๆ
   
   
กิจกรรมพิเศษ
  เข้ารับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน สื่อสารมวลชน กับทาง สสส.เพราะมีความเชื่อมั่นว่า การส่งเสริมให้คนไทยได้มีการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตาม นั่นหมายถึงการที่เราช่วยประเทศของเรา ลดปัญหาทางด้านการรักษาพยาบาล ลดปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีในครอบครัว และทุกปัญหาที่จะมีขึ้นในอนาคต
   
   
หลักสูตรสัมมนา ฝึกอบรม
  ศิลปะการพูดในที่ชุมชน การวิเคราะห์ผู้ฟัง การวางตัวในการพูด 
  การพูดเพื่อนำเสนอกับที่ประชุม
การเตรียมหัวข้อเพื่อการบรรยาย
  การกล่าวตอบใน วาระต่างๆ
  มีการบันทึกภาพเป็นวีดิทัศน์แล้วนำมาประเมินผล
   
  เรื่องมนุษย์สัมพันธ์ มองว่าง่าย ทำไมจึงยาก เทคนิคการครองใจคน  การทำงานกับผู้บังคับบัญชาอย่างไร ให้เข้าถึงได้
   
  การขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ทำให้วงแตก จะแก้อย่างไร
   
  การสร้างบุคลิกภาพที่ดี และการสร้างภาพพจน์ขององค์กรที่ดี
ทำได้อย่างไร
   
  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่เกิดทั้งภายนอกและภายใน
ทำอย่างไรให้คนของเราอยู่กับองค์กรนานๆ
   
  จิตวิทยาในการทำงาน การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
อย่างไรที่เรียกว่าคนหัวแข็ง จะแก้อย่างไร
   
  การสร้างวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำทำได้อย่างไร
ทำในชั่วลัดนิ้วมือ ทำได้จริงหรือ?
   
  การบริหารงาน ภายในองค์กร การฝึกอบรม
การเตรียมการ ฝึกการเป็นผู้นำ
   
หัวข้อทั้งหลายที่นำมาใช้ในการบรรยายหรือฝึกอบรมนี้ เป็นหัวข้อโดยทั่วไป จะทำให้ได้ผลอย่างดีขึ้นไปอีก ก็คือการหารือกับผู้บริหารองค์กร เพื่อหาปัญหาและแนวทางร่วมกันในการฝึกอบรม
 
"เราไม่ใช่ อาจารย์ ที่จะมาสอนเขา แต่เราจะเดินไปด้วยกัน
เพื่อความเจริญขององค์กร แนวความคิดในการฝึกอบรมอย่างนี้
องค์กรอยู่ได้ เราก็อยู่ได้"
 
ซึ่งได้สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชนมามากมาย
                              วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com