dot dot
อ.ศิริ วีระรัศมี

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

     ดังนั้น
www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ   
อ.ศิริ วีระรัศมี
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ศิริ  วีระรัศมี
   
Email siriv1@hotmail.com : Sirivirarusmi@gmail.com
โทรศัพท์ 087-0342777  :  089-6051138
Profile www.dt-talk.com
   
คุณวุฒิ
- ปริญญาตรี สาขาสารนิเทศศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร MINI MBA
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
ประสบการณ์ และ ประวัติการทำงาน
  -  STORE SUPERVISOR AEG
   TELEFUNGKEN (THAILAND)
-  WAREHOUSE SUPERVISOR R.X. COMPANY
-  THAI PETROCHEMICAL INDUSTRICS (TPI) , IRPC
     - STORE SUPERVISOR
     - WAREHOUSE MANAGER
     - STORE SPARE PART MANAGER 
     - PROJECT MANAGER
-  ประธานสหกรณ์ ออมทรัพย์ บริษัท ไอ.อาร์.พี.ซี.
-  ประธานชมรมพุทธศาสตร์ บริษัท ไอ.อาร์.พี.ซี.
-  ประธานคณะนักศึกษา MINI NBA
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2
   
โครงการศึกษาดูงานและการอบรม
  -  โครงการ AUTOMATIC WAREHOUSE
   บริษัท SAMSUNG KOREA
-  การบริหารระบบ INVENTORY CONTROL
   บริษัท CROWN SINGAPORE
-  บริษัท ARCHIVE MANAGEMENT SERVICE
   SINGAPORE
-  INVENTORY CONTROL MANAGEMENT
   บริษัท FORMOSA PLASTIC TAIWAN
-  INVENTORY CONTROL MANAGEMENT INDIA
-  ผ่านการฝึกอบรมโครงการต่างๆ ในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก
   (SECTION MANAGER)
   ตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัท TPI
   
หลักสูตรและหัวข้อการจัดอบรม
  INVENTORY MANAGEMENT
    >>  หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน"
>>  หลักสูตร "จริยธรรมกับการทำงาน"
>>  หลักสูตร "เทคนิคการทำ 5 ส."
>>  หลักสูตร "การสร้างทีมงาน (WALK RALLY)
>>  หลักสูตร SMART WORKING
>>  หลักสูตร TEAMBUILDING
   
  ผลงาน และ คำนิยม โดยสังเขป
   
อบรมหลักสูตร จริยธรรมกับการทำงาน
พนักงานกลุ่ม ป.ต.ท.
 
หลักสูตรการพัฒนาทีมงาน ให้กับผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่
อบต.เนินพระ  ณ โรงแรมแคนทารี่ย์ เบย์ ระยอง
 
หลักสูตร จริยธรรมกับการทำงาน
ให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน เซนโยเซฟ ระยอง
คณะผู้บริหารกลุ่มผู้เข้ารับการสัมมนา โครงการ INVENTORY MANAGEMENT
ณ โรงแรม ROYAL PRINCESS
 
หลักสูตรการบริหารคลังสินค้า
ให้กับคณะผู้บริหารและเเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ณ โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพฯ
 
โครงการเสริมจริยธรรม
ให้กับคณะนักศึกษาเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 
วิทยากรฝึกอบรม คณะนักศึกษา , ผู้เข้ารับการอบรม
ค่ายธรรมะ ประจำวัดธรรมสถิต ระยอง , วัดตาขัน ระยอง
 
อบรมหลักสูตร Skill Working & Meditation
คณะนักศึกษาเทคนิค มาบตาพุด ระยอง
 
อบรมหลักสูตร การสร้างประสิทธิภาพทีมงาน
คณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิ โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 
อบรมหลักสูตร Smart Working
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงดอยแม่ขุนวาง
จังหวัดเขียงใหม่
 
อบรมหลักสูตร การบริหารคลังสินค้า
Inside & Outside warehouse
คณะผู้บริหาร คลังสินค้า กรุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
 
อบรมหลักสูตร Smart Working
คณะเจ้าหน้าที่ ,นักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ รังสิต
 
อบรมหลักสูตร Smart Working
คณะแพทย์ ,พยาบาล ,เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลระยอง
 
อบรมหลักสูตร Smart Working
คณะศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก ,เยาวชน จังหวัดระยอง
 
อบรมหลักสูตร คุณธรรม , จริยธรรม
คณะครู ,นักเรียน โรงเรียนอนันต์ศึกษา ระยอง
 
อบรมหลักสูตร คุณธรรม , จริยธรรม
คณะนักเรียนจากโครงการอบรมจริยธรรม
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
 
อบรมหลักสูตร คุณธรรม , จริยธรรม
คณะนักศึกษาเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 
หลักสูตร จริยธรรม  คณะเทคโนโลยี่ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย ราชฏัฎราชนัครินทร์
 
หลักสูตร Smart Working
คณะเจ้าหน้าที่ อสมท ระยอง
 
หลักสูตรจริยธรรม
วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบ
 
อบรมหลักสูตร คุณธรรม ,จริยธรรม
คณะนักศึกษาเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 
อบรมหลักสูตรจริยธรรม
คณะครู ,นักเรียน โรงเรียนบ้านในไร่
 
อบรมหลักสูตรจริยธรรม
คณะพนักงาน บริษัทอุทัยสมบูรณ์ จำกัด
 
อบรมหลักสูตร คุณธรรม , จริยธรรม
คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ปปส
 
อบรมหลักสูตร Smart working
คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ณ. โรงแรม Rayong resort
 
อบรมหลักสูตร Smart working
คณะพนักงาน TM TRADING
 
อบรมหลักสูตรจริยธรรมกับการทำงาน
คณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 
อบรมหลักสูตรการทำงานตามแนวทางวิถีพุทธ
(จริยธรรมในการทำงาน)
คณะอาจารย์ เทคนิคมาบตาพุด
                                 
 วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com