dot dot
อ.สมพงษ์ ส่งแสง

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  

อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

   
อ.สมพงษ์ ส่งแสง
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สมพงษ์ ส่งแสง
   
TEL 0-2812-8813 :  081-3371450
Email ssongsaeng@yahoo.com
sompongsongsaeng@hotmail.com
   
ที่อยู่ 219/1148 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
   
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา พลศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริหารการตลาด
   
ประวัติการทำงาน
   
  อดีต
  ·    อาจารย์มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
·    ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมเมอร์รี่คิงส์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
·    ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาเวลโก้ ดีพาร์ทเมนสโตร์
·    ผู้จัดการพัฒนาและฝึกอบรม Apex Plastic Co. Ltd.
·    ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
     บริษัทสามมิตรมอเตอร์ จำกัด
·    ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
     บริษัทบริติส-ไทย ซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด
·    วิทยากร เรื่องBalance Scorecard
     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
     อบรมให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งจังหวัด รวม 7 รุ่น
·    อาจารย์พิเศษสถาบันราชภัฎนครปฐม และ สวนดุสิต 
-    เป็นผู้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน
     ในสถานประกอบการ
     แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก 
     กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มากกว่า 100 สาขาอาชีพ
   
  ปัจจุบัน
  .   ประธานกรรมการบริหาร
    บริษัท เอส เอส ที บิซิเนสแมเนสเมนท์ แอนด์กรุ๊ป จำกัด
·   กรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด(มหาชน)
·   CHIEF EXPERT CONSULTANT กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
·   ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด
    ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
·   วิทยากรประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
·   คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
    สพภ.๕ นครราชสีมา
·   ที่ปรึกษาบริษัทกฤติกานต์ คอปอเรชั่น จำกัด ด้านการจัดองค์กร
·   ที่ปรึกษาISO9001:2000 บริษัทดิศรณ์ บรรจุภัณท์ จำกัด
·   ที่ปรึกษาบริษัทเอส.บี โรมัน ฟู้ด ซัพพลายส์ จำกัด 
    ด้านการจัดองค์กร
·   ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิน คอมมิวนิเคชั่น
    ด้านการจัดองค์กร
·   ที่ปรึกษา ISO9001:2000   บริษัทนาโกย่า อุตสาหกรรม จำกัด
·   ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการองค์กร บริษัทจัดการทรัพย์สินชุมชน 
    ในเครือการเคหะแห่งชาติ
·   คณะกรรมการ TRAINING ROADMAP
    เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    ในอุตสากรรมยานยนต์ กระทรวงแรงงาน
   
ประวัติการฝึกอบรม  
  ·    ประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟอาชีพ
     การกีฬาแห่งประเทศไทย

·    ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการตรวจสอบบริษัท
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
·    วุฒิบัตร กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินวอลเลย์บอล
     สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
 
·    วุฒิบัตร ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น
     และขั้นความรู้ชั้นสูง
     จากคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
 
·    วุฒิบัตร กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินบาสเกตบอล
     สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
 
·    ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กองทัพบก
·    ประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
     กรมไปรษณีย์โทรเลข
·    วุฒิบัตรหลักสูตร เทคนิคการฝึกอบรมเป็นวิทยากร
     กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
·    วุฒิบัตรหลักสูตรยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร
     จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
·    วุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในระบบ ISO 9001
     และ ระบบ QS 9000 จาก LVM ASIA
 
·    ประกาศนียบัตร ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 8001-2546
     กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
   
หลักสูตรและหัวข้อบรรยาย
    ·       การพัฒนาทีมงาน                                                     
·       เทคนิคการบังคับบัญชา
·       มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
·       การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
·       วิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
·       ศิลปะการพูดเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
·       หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร
·       ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
·       การระดมความคิด
·       การบริหารเวลา
·       5 ส. เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
·       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
·       การประเมินผลการปฏิบัติด้วย KPI
·       Job Description
·       การสร้างบริการที่ประทับใจ
·       ภาวะผู้นำ
·       เทคนิคการสอนงาน
·       เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
·       ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
·       กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally)
·       การวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำมาตรฐานงาน
·       วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
·       การจัดการเชิงกลยุทธ์
·       วิชาธุรกิจขนาดย่อม
·       วิชาการบริหารการผลิต
·       Balance Scorecard
·       วิชาการพัฒนาและฝึกอบรม
·       วิชาการบริหารงานบุคคล
·       COMPETENCY
·       หลักสูตรพนักงานบริการสนามกอล์ฟ CADDY
                                 
 วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com