dot dot
อ.เกณฑ์วิสุทธ์ ประเสริฐศรี

    ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

     ดังนั้น
www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้


 

อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

   
   
ชื่อ-นามสกุล อ.เกณฑ์วิสุทธ์ ประเสริฐศรี
   
Email khenwisuth@yahoo.com
โทรศัพท์ 081-875-1787
ที่อยู่ 53/259   ถนนแจ้งวัฒนะ   ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี   11120
   
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
   
ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆดังนี้
  > การพูดในที่ชุมชน
> หลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม
> TEAM  WORK  ในองค์กร 
> หลักสูตรผู้นำ
   
   
  ประสบการณ์
    > กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  บิยอนด์ ทราเวล  จำกัด
> ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม  Smile Group
> ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม
   บริษัท กาสะลองโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท  จำกัด
> ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม
   บริษัท  ธนากาญจน์  จำกัด
> ผู้จัดการฝ่ายทัวร์ภายในประเทศ  บริษัท  เตย  จำกัด
   
   
  ปัจจุบัน
   

> กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์  ทราเวล จำกัด
> ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม  Smile Group
> ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม บริษัท จีเนียลทราเวล จำกัด
> ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม
   บริษัท ฮัลโหลอะเมซิ่งฮอลิเดย์ จำกัด
> ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม บริษัท บอนเจอร์เน่ย์กรุ๊ป จำกัด
> วิทยากรอิสระ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
   ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

   
   
  หลักสูตร ยอดนิยม
    @ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
@ การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร
@ การสร้างเครือข่ายผู้นำ
@ ภาวะผู้นำ
@ 5  ส
@ การบริการสู่ความเป็นเลิศ
@ กิจกรรมเพื่อความสามัคคีในองค์กร
@ การบริหารทีมงาน
   
   
  ผลงาน - คำนิยม โดยสังเขป
    o สำนักพัฒนาบุคลากร  กระทรวงยุติธรรม
o กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
o สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
o ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
o กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
o มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o กรมป่าไม้
o บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
o บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรัลส์ จำกัด
o บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม  จำกัด
o บริษัท โตชิบา (ประเทศไทย)  จำกัด
                             วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com