dot dot
ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น  อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารยืวิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้


 


อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
   
ชื่อ-นามสกุล ดร.เฉลิมวิทย์  ฉิมตระกูล
   
โทรศัพท์ 081-9356619  :  082-2971777
Email drwit777@gmail.com 
   
คุณวุฒิ  
ปริญญาตรี ศ.บ. (B.Ed.)   การศึกษาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท ค.อ.ม.(M.S.Tech.Ed.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Administration and Leadership)
Saint John’s University
   
    การดูงานต่างประเทศ และ การฝึกอบรม
  ** ศึกษาดูงาน ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Harvard University ,
- Massachusetts Institute of Technology
- University of Minnesota Duluth
- Minnesota State 
- South Central College
- Hopkins Public High School
- Duluth East High School Superintendent
  Duluth District School,
- นิวยอร์ค, เอ็มไพร์เสตท,เวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์ เทพีเสรีภาพ
  วอชิงตันดีซี,ฟิลาเดลเฟีย, เวอร์จิเนีย, บอสตัน
  น้ำตกไนแองการา, ทะเลสาบสุพีเลีย
- ศึกษาดูงานการบริหารการผลิตและการจัดฝึกอบรม
  พัฒนาบุคลากรที่ศูนย์อุตสาหกรรมประเทศไต้หวัน
- ร่วมประชุมสโมสรไลออนส์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค 
  และดูงานการจัดฝึกอบรม กิจกรรม
  Group Dynamic Edutainment ณ. ประเทศฮ่องกง
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
  Leadership Training for Managers 
  จากศูนย์ฝึกอบรมเดลคาร์เนกี้ประจำประเทศไทย
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ 
  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ 
  จากศูนย์พัฒนาผู้บริหารระดับสูง
   
    ประสบการณ์การบริหารองค์กร
  - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน     4  ปี
- ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการ-อาจารย์ใหญ่
  สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 18  ปี
- ผู้บริหารโครงการพัฒนาองค์กร
  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   7  ปี
   
    ประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรม พัฒนาองค์กร
 
- ประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรม และ พัฒนาองค์กร 12 ปี
- ผู้นำทีมงานวิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “วิสัยทัศน์ กรุ๊ป”
- ผู้นำทีมงานวิทยากรกิจกรรม “Walk Rally”
- ผู้บริหารและผู้นำทีมวิทยากรการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
  ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศแบบกลุ่มสัมพันธ์ ให้ กับองค์กรทั้ง
  ภาครัฐ/เอกชน และสถาบันการศึกษา
  เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่,
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- ผู้บริหารและผู้นำทีมวิทยากรการจัดกิจกรรมสันทนาการ
  ประจำปีให้กับบุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน
  และสถาบันการศึกษา
- ผู้บริหารและผู้นำทีมวิทยากรโครงการพัฒนาองค์กร
  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้องค์กรและบุคลากร
  ทั้งภาครัฐ / เอกชน และสถาบันการศึกษา
   
   
    ปัจจุบัน
  -  รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
-  ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันวิสาหกิจชุมชน            
-  ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งและพัฒนาสถาบันการศึกษาเอกชน
-  ผู้บริหาร / วิทยากร ให้องค์กรและบุคลากรทั้งภาครัฐ
   เอกชน  และสถาบันการศึกษา
   โดยจัดหลักสูตรและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของหน่วย
   งานทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมทั้งรับเป็นที่ปรึกษาและ
   เป็นผู้บริหารโครงการ ในการการพัฒนาองค์กร
   พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
-  ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี
   ให้กับบุคลากรในองค์กรทั้ง ภาครัฐ / เอกชน
   และสถาบันการศึกษา ทั้งในและนอกสถานที่
-  ที่ปรึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบันการศึกษา
   ด้วยระบบการรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการ
   ศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
   พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2.) พ.ศ. 2545
   
    ประสบการณ์การเป็นวิทยากรหลักสูตรต่างๆ
  #  หลักสูตร กลุ่มสามัคคีสัมพันธ์
#  Walk Rally เพื่อพัฒนาองค์กร
#  หลักสูตร การพัฒนาองค์กร O D
#  หลักสูตร เทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศ
#  หลักสูตร การเป็นหัวหน้างาน การมอบหมายงาน
#  หลักสูตร การจัดทำ 5 ส. เพื่อพัฒนาองค์กร
#  หลักสูตร การสร้างทีมงาน (TeamBuilding)
#  หลักสูตร กลยุทธิ์การสร้างขวัญ กำลังใจ
#  หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร (Leadership)
#  หลักสูตร การสื่อสารในองค์กร (Communication)
#  หลักสูตร การต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ
    การพัฒนาทีมงานบริการ
#  หลักสูตร การสร้างมนุษยสัมพันธ์
    และสัมพันธภาพในองค์กร (Relationship
   
 วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com