dot dot
อ.เอนกลาภ สุทธินันท์

     ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น  อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 
 

 

อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 

 
 
 
อ.เอนกลาภ สุทธินันท์
  
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์เอนกลาภ  สุทธินันท์
   
โทรศัพท์ 089-9218959
Email aneklarp2501@yahoo.com
aneklarp_s@hotmail.com
website www.aneklarp.com
   
การศึกษา  
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารงานบุคคล 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประสบการณ์
  พ.ศ.2524-2525
  เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล บริษัทฝาจีบ จำกัด
  พ.ศ.2526-2530
  หัวหน้าแผนกฝึกอบรม 
บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
  พ.ศ.2531-2535
  ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
และผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
  พ.ศ.2536-2542
  ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสสระด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
  พ.ศ.2543-2544
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
   
ปัจจุบัน วิทยากร และ ที่ปรึกษาอิสสระ
ด้านการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทั่วไป
   
   
ประสบการณ์การดูงาน
  ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น
ให้ไปศึกษาเรื่อง การบริหารแบบสไตล์ญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น
1 เดือน โดยได้ดูงานในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น 11 แห่ง
 
ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมัน
ให้ไปดูงานเรื่องระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศเยอรมัน 3 สัปดาห์
 
ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้ไปดูงาน ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาแบบทวิภาคี
ในประเทศจีน 2 สัปดาห์
   
กิจกรรมพิเศษ
  *  เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท ภาคนักบริหาร
    คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    และหลักสูตร MBA ภาคนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
*  เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทั่วไป โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวง
*  เป็นวิทยากรด้านการบริหารทั่วไป
    สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย
*  เป็นวิทยากรด้านการบริหารทั่วไป
    สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
*  เป็นวิทยากรเรื่องเทคนิคการขายปลีกและการบริการ
    สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย
   
หลักสูตร-หัวข้อบรรยาย
 

* การจัดทำสมรรถนะ (COMPETENCY) สำหรับตำแหน่งงาน
  และการบริหาร ตามหลักสมรรถนะอย่างมีประสิทธิผล
* การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE  MANAGEMENT) 
  ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
* เทคนิคการจัดประชุมสำหรับผู้บริหารและการควบคุมพฤติกรรม
  ของสมาชิกอย่างได้ผล
* การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะวิกฤต
* เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะและ KPI
* การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
  โดยใช้ BALANCED SCORECARD
* การพัฒนาทักษะการจัดการสมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร
* การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร
* การสร้างระบบความสัมพันธ์ที่ดีและประสบการณ์เชิงบวก
  ให้แก่ลูกค้า  CRM , ERM.
* การสั่งงานและการมอบหมายงานที่มีประสิทธิผล
* ศิลปะการนำเสนองานที่มีประสิทธิผล
* ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ
* ศิลปะการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
* TRAINING THE TRAINER
* เทคนิคการเขียนรายงาน เขียนบันทึก ทางธุรกิจ
* เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิผล
* เทคนิคการขายปลีกและการให้บริการที่เป็นเลิศ
* การพัฒนาทีมงาน
* การพัฒนาทักษะความคิดและวิสัยทัศน์ในการทำงาน

   
ผลงาน – ประสบการณ์ การบรรยาย
 
    องค์กรราชการและรัฐวิสาหกิจ
  โรงพยาบาลสมุทรปราการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานประกันสังคม
กรมชลประทาน
กรุงเทพมหานคร
กรมการพัฒนาชุมชน
การประปานครหลวง
กรมสรรพสามิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
    องค์กรเอกชนด้านการค้าทั่วไป
  บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (ห้างโฮมโปรทุกสาขา)
บริษัทซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ห้างโลตัส
บริษัท ไดกิ้น ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด
บริษัท T.N.T EXPRESS WORLDWIDE จำกัด
บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ จำกัด
การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
   
    องค์กรที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
  บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทย จำกัด (มหาชน) TPI
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)
บริษัท มาลาเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท สยามซานิทารี่แวร์ จำกัด ในเครือซีเมนต์ไทย ( COTTO)
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
บริษัท ไทยสตีลเคเบิ้ล จำกัด
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด
บริษัท ยูนิแอร์ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย จำกัด (บะหมี่ไวไว)
บริษัท อโรเมติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ระยองเพียวริไฟน์เออร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด
บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด
   
    องค์กรที่เป็นโรงพยาบาลและธนาคาร
  โรงพยาบาลพญาไท 1 และ 2
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลราชธานี
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
                                                                                        
 
 วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com