dot dot
การจัดทำ Balanced Scorecard

    กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

    ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้


การจัดทำ Balanced Scorecard
ระดับองค์กร (Corporated BSC)

 

   
หลักสูตร
การจัดทำ Balanced Scorecard ระดับองค์กร (Corporated BSC)
 
โดย อาจารย์ นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์
   
  เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
อาจารย์นายแพทย์ นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์
   
   
หลักการและเหตุผล
  การบริหารองค์กรในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ยากกว่าสมัยเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม ด้วยสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะใช้เครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ"การบริหารรเชิงยุทธศาสตร์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์" เพราะสามารถตอบโจทย์ด้านการบริหารได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่น แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียวและเป็นปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งกับองค์กรในประเทศไทยและองค์กรทั่วโลก อาทิ...

1. กลยุทธ์ระดับต่างๆขององค์กรขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

2. การรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรส่วนใหญ่ในประเด็น
    กลยุทธ์ขององค์กรมีน้อยมาก

3. การจัดสรรทรัพยากรต่างๆขององค์กรไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์

4. ขาดการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่เป็นระบบ
    ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
   
      ดังนั้น Balanced Scorecard (ฺBSC) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยการศึกษาวิจัยของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ซึ่งทั้งคู่เป็นอาจารย์อยู่ที่ Harvard Business School(HBS) และได้ตีพิมพ์ในวารสารHarvard Business Review(HBR) ในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การวัดและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารให้คนทั้งองค์กรมีความเข้าในกลยุทธ์ของบริษัทได้ดีอีกด้วย สุดท้ายมันยังช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน Balanced Scorecard(ฺBSC)ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ไปแล้ว หากองค์กรใดมีการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยที่ไม่มีการทำ Balanced Scorecard(ฺBSC) ด้วย ก็ต้องถือว่าแผนกลยุทธ์นั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์

    สถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ(TalkToTop Training Institute) ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของ Balanced Scorecard(BSC)มานานแล้ว และตั้งแต่ปี พ.ศ.2544เป็นต้นมา เราได้ทำการศึกษาและได้นำมาทดลองใช้กับหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่เป็นแนวทางของ Kaplan & Norton รวมทั้งรูปแบบที่มีการประยุกต์แล้ว โดยเฉพาะรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน(กพร.) ทำให้เรามีประสบการณ์ในการถ่ายทอดและการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆอย่างกว้างขวาง  ส่วนการเรียนการสอนในหลักสูตร"การจัดทำ Balanced Scorecard ระดับองค์กร (Corporated BSC)"ของสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จนั้น        จะมุ่งเน้นเฉพาะความรู้และหลักการพื้นฐานสำคัญที่จำเป็น เน้นการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเรียนเพื่อรู้ ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำBSCให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ได้ทั้งสาระและความบันเทิง พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ในทุกขั้นตอน
   
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสำคัญและขั้นตอนที่เรียบง่ายในการจัดทำBalanced Scorecard(BSC)
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการจัดทำBalanced Scorecard(BSC)แบบมีส่วนร่วม
   
  เพื่อให้หน่วยงานผู้จัด ได้Balanced Scorecard(BSC)ที่สามารถนำไปใช้งานได้(70-90%) หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา
   
   
เป้าหมาย
  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ภายในองค์กร
   
  ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 - 3 วัน
           หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com