dot dot
การทำงานเป็นทีม : Team Building

      กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน 

     ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

   
หลักสูตร การทำงานเป็นทีม
Team Building
   
โดย ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี
   
เข้าชม ผลงาน ประวัติ วิทยากร
ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี
   
   
หลักการและเหตุผล
      หลักสูตรการทำงานเป็นทีม (TEAM Building) เพื่อการสร้างทีมงาน และพัฒนาทีมงานสู่การเป็นทีมงานสุดยอดคุณภาพ (Greatness Quality TEAM) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล (Glocalization Training Center) เพื่อรองรับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลง ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาองค์กรมาระดับหนึ่งแล้ว (ผ่านการทำ OD หรือ Organization Developmment) เพื่อต่อยอดการพัฒนา ด้วยหลักสูตร การพัฒนาการทำงานเป็นทีม (TEAM Work) การอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ
   
เนื้อหาและกระบวนการอบรม
  หลักสูตรการอบรม การทำงานเป็นทีม  (TEAM Building) ผสมผสานเนื้อหา วิชาการ หลักการ และการฝึกการคิด การเขียน การแลกเปลี่ยน
  1) การค้นหาเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน (GOALs!!)
    ตามหลักการของ Brian Tracy ผู้เขียนหนังสือ GOALs!!!
  2) วางแผนสู่การบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต
    Planning to Success
  3) ร่วมกันวาดภาพฝันสู่ความเป็นทีมสุดยอดคุณภาพ
    Mind Map of DREAM team
  4) เรียนรู้การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ของ
    Edward de Bono ระหว่างการอบรม
  5) เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม การคิดด้วย
    Mind Map ของ Tony Buzan
  6) การจัดการพัฒนาตนเอง ด้วยอุปนิสัยประสิทธิภาพ 7 ประการ ของ 
   
Stephen R. Covey
  7) แนะนำหนังสือ เพื่อการพัฒนาตนเอง (Book for Read)
   
เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม
  เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมตลอดกระบวนการ ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมอบรม และเรียนรู้ ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลายดังต่อไปนี้
  1) หลักการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats - Edward de Bono)
  2) การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เพื่อการจัดการความคิด
  3) การระดมความคิดเห็น/ระดมสมอง (Idea Storming / Brainstorming
    เพื่อจัดการความหลากหลายทางความคิด
  4) Shopping / Sharing Ideas การแลกเปลี่ยนแบบ Shopping
  5) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process)
   
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์สูงสุดในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ ทีมงานเราได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ในรูปแบบ Customize ที่ปรับให้เข้าร่วมความต้องการของแต่ละองค์กร ที่มีความหลากหลายทางสภาพแวดล้อม 
   
และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ทีมงาน เราจะส่งมอบ ภาพกิจกรรม ในระหว่างการอบรม ที่ทีมงานวิทยากร บันทึกไว้ให้กับ หน่วยงานผู้จัด รวมทั้ง ข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอ หรือระดมความคิดเห็นของที่ประชุม ในรูปแบบ เอกสารอิเล็คทรอนิกส์
       
   
  ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี
   
   
   หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com