dot dot
หลุมพรางของการพัฒนาคนที่มีความเสี่ยง 29 ประการ

    กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

   ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้


หลุมพราง
ของการพัฒนาคน ที่มีความเสี่ยง 29 ประการ


   
หลุมพรางของการพัฒนาคน ที่มีความเสี่ยง 29 ประการ
   
โดย ดร.บัญญัติ บุญญา
   
เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
ดร.บัญญัติ  บุญญา
   
   
การพัฒนาบุคลากร นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของทุกองค์กร เพราะคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหารองค์กรหรือการดำเนินธุรกิจ หากองค์กรใดปราศจาก การพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โอกาสที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จอาจมีไม่มากนัก ในทางกลับกันอาจส่งผลเสีย ให้องค์กรนั้นประสบความล้มเหลว ทั้งในเรื่องการบริหารงานและการบริหารคน ซึ่งเรื่องนี้ HR. ต้องกล้าที่จะนำเสนอข้อมูลและผลกระทบที่ตามมาต่อการพัฒนาบุคลากรแบบสุกเอาเผากิน ให้ทีมผู้บริหารรับทราบถึง ความเสี่ยง 29 ประการ ของการพัฒนาบุคลากร โดยต้องไม่มีคำดังต่อไปนี้  
   
1 ไม่มีวิสัยทัศน์และนโยบายเรื่องการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรม 
2 ไม่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องการพัฒนาคน
3 ไม่มีการวางแผนกลยุทธ์เรื่องพัฒนาคนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4 ไม่มีงบประมาณสนับสนุนหรือมีน้อยเกินไปจนไม่สามารถทำอะไรได้
5 ไม่มีผู้บริหารระดับสูงและทีมงานผู้บริหารที่ให้ความสนใจอย่างจริงจัง
6 ไม่มีหน่วยงานในระดับแผนก/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง
7 ไม่มีพนักงานในระดับบริหารที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาคนในโครงสร้าง
8 ไม่มีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาคน
9 ไม่มีสถานที่ ห้องฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาคน
10 ไม่มีการสำรวจหาความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
11 ไม่รู้ปัญหาและความต้องการขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานที่แท้จริง
12 ไม่กำหนดเนื้อหาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับคนและธุรกิจ
13 ไม่มีวิธีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ ที่เอื้อต่อจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
14 ไม่มีการออกแบบทดสอบเพื่อวัดผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
15 ไม่มีการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกปัจจัย
16 ม่มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ที่ชัดเจนและเเป็นรูปธรรม
17 ไม่มีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างเนื่อง เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
18 ไม่มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ พันธกิจและทิศทางขององค์กร
19 ไม่มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ (พัฒนากันเองแบบตามมีตามเกิด)
20 ไม่มีการพัฒนาวิทยากรภายในและใช้วิทยากรภายในที่ขาดความพร้อม
21 ไม่มีการตรวจสอบประวัติและประสบการณ์ของวิทยากรภายนอกที่มาสอน
22 ไม่มีการศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
23 ไม่มีความเป็นมืออาชีพให้คนเข้าเรียนมากที่สุดถ้าวิทยากรมาจากภายนอก
24 ไม่มีการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ ประเภททำขาดๆ หายๆ ครึ่งๆ กลางๆ
25 ไม่มีความเข้าในการพัฒนาคน มองหาหลักสูตรแบบเล็งผลเลิศ 1 วัน ได้ผล
26 ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า เมื่อเจอปัญหามันหนักหนาสาหัสแล้วจึงเริ่มพัฒนา
27 ไม่มีความสามารถในการพัฒนาคน เน้นปริมาณของหลักสูตรมากกว่าคุณภาพ
28 ไม่มีความเป็นมืออาชีพ เน้นเชิญวิทยากรราคาถูกโดยไม่คิดถึงคุณภาพ
29 ไม่มีการพัฒนาคนอย่างทั่วถึง ทำเฉพาะระดับปฏิบัติการโดยไม่พัฒนาผู้บริหาร
   
บทสรุป
การพัฒนาบุคลากรโดยปราศจากความเสี่ยง 29 ประการ จะต้องมีการดำเนินงานให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งหากองค์กรได้ลองตรวจสอบดูก็จะพบว่ามีความเสี่ยงในข้อใดบ้าง หลังจากนั้น ให้รีบนำข้อมูลไปหารือกับผู้บริหาร เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปราศจากความเสี่ยงทั้งหมด องค์กรก็จะมีบุคลากรที่เพียบพร้อมทั้งในด้าน ความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือมีขีดความสามารถ(Competency) ตรงตามความคาดหวังขององค์กรนั่นเอง ซึ่งในท้ายที่สุดคนในองค์กรก็จะทำงานได้อย่างมีความสุข ทุกคนสนุกกับการทำงาน
   
ประเภทที่เรียกว่างานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข  ผลผลิตก็เพิ่มขึ้น  ลูกค้าพึงพอใจ กำไรไหลมาเทมา องค์กรก้าวหน้า ก้าวไกล  ก็เพราะการพัฒนาบุคลากรที่ปราศจากความเสี่ยง 29 ประการ
      
 หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com