dot dot
การพัฒนาขีดความสามารถสำหรับผู้จัดการ

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

    ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

การพัฒนาขีดความสามารถสำหรับ ผู้จัดการ
Competencies Development for Manager


 

 
   
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร
“การพัฒนาขีดความสามารถสำหรับ…ผู้จัดการ……..”
( Competencies Development for  …Manager…………)
   
โดย ดร.บัญญัติ  บุญญา
   
  เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
ดร.บัญญัติ  บุญญา
   
   
หลักการและเหตุผล
         การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง ผู้จัดการถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย
         ผู้จัดการ ในอุดมคติ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติที่เป็นเลิศ   ซึ่งหลักสูตร “การพัฒนาขีดความสามารถสำหรับผู้จัดการ” เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานการจัดการเบื้องต้นให้กับผู้จัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและเพื่อความพร้อมก่อนที่จะมีการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตลอดจนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำทีมงานของตนไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
   
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการบริหารงานคนและบริหารงานเชิงรุก
   
  เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเทคนิคที่จำเป็นหรือทักษะในการจัดการเบื้องต้น
   
  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นต่อการทำงานเชิงรุก
   
  เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้  ความสามารถ
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
   
เนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการ ของ ดร.บัญญัติ บุญญา
 
  1. ภาพรวมของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้จัดการยุคใหม่
    การบริหารงานในองค์กรแนวใหม่
คุณสมบัติของผู้จัดการยุคใหม่
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
   
  2. ความสามารถด้านการบริหารคน
    ความหมายของจิตวิทยาการบริหารคน
พื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์
ความแตกต่างของมนุษย์
กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์
   
  3. ความสามารถด้านการสื่อสาร
    ความหมายและความสำคัญ
ประเภทของการสื่อสาร
ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารที่ล้มเหลว
ลักษณะในการสื่อสารที่ดี
   
  4. ความสามารถด้านการเป็นผู้นำทีม
    ความหมายของการทำงานเป็นทีม
ปรัชญาและแนวคิด สำหรับผู้นำทีม
องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม
การนำทีมให้ประสบความสำเร็จ
เทคนิคการพิชิตเป้าหมายของทีม
   
  5. ความสามารถด้านการสอนงาน/แนะนำงาน
    ความหมายความสำคัญของการสอนงาน/แนะนำงาน
คุณสมบัติของผู้ที่สอนงาน/แนะนำงานได้ดี
การจัดทำแผนการสอนงาน/แนะนำงานที่ดี
ขั้นตอนในการสอนงาน/แนะนำงานตามระบบสากล
วิธีการสอนงานตามระบบมาตรฐานสากล
การสอนงานแบบต่างๆ ที่จำเป็นของหัวหน้า
   
  6. ความสามารถด้านการเพิ่มผลผลิต
    ความหมายและความสำคัญ
เครื่องมือต่างๆในการเพิ่มผลผลิต
กิจกรรมสำหรับการเพิ่มผลผลิต
   
วีธีการฝึกอบรม
  บรรยาย , กรณีศึกษา , แบบฝึกหัด , ฝึกปฏิบัติ
เกมการบริหาร , สื่อมัลติมีเดียส์
   
กลุ่มเป้าหมาย
  พนักงานระดับผู้จัดการ
  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงาน
   
  ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ
นำทักษะการจัดการเบื้องต้นไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
  ผู้เข้ารับการอบรม
มีความมั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติงานในบทบาทของผู้จัดการ
   
   
กรอบแนวคิด
“การพัฒนาขีดความสามารถสำหรับผู้จัดการ”
( Competencies Development for  Manager)
 
การพัฒนาขีดความสามารถสำหรับ ผู้จัดการ
               

 

 
หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com