dot dot
หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

      กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

   ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้


การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
Strategic Planning and Result – Based Management

 

   
หลักสูตร
การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
Strategic Planning and Result – Based Management
   
โดย อาจารย์ นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์
   
  เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
อาจารย์ นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์
   
   
หลักการและเหตุผล
ในวันนี้ ถ้าเราจะถามคนที่ทำงานไม่ว่าจะในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม คงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่า"ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์"อย่างแน่นอน เพราะปัจจุบัน"ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์"เปรียบเสมือนเป็น"ยาดำ"ที่แทรกอยู่ในทุกๆวงการและทุกๆเรื่อง ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งในระดับโลก ดังนั้นจึงไม่ใช่เพียงผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์เป็นอย่างดี แต่ยังรวมไปถึงผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นอีกด้วย ที่จะต้องศึกษาศาสตร์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรได้
   ในปัจจุบัน เราจะพบว่ามีวิทยากรที่สอนเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์อยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านก็มีสไตล์และเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่มักเป็นการเน้นความรู้ในเชิงวิชาการ ทฤษฎีและหลักการมากกว่าการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งศัพท์แสงต่างๆก็มีมากมาย ยากต่อการทำความเข้าใจ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสับสนมึนงง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการวางแผนมาก่อน บางคนถึงกับถอดใจที่จะเรียนรู้กันเลยทีเดียว แถมตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะเป็นของหน่วยงานในต่างประเทศหรือไม่ก็เป็นหน่วยงานภาคธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนได้ยาก
   
เนื้อหาและกระบวนการ การฝึกอบรม
การเรียนการสอนในหลักสูตร"การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Strategic Planning and Result Based Management)"ของสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จนั้น        จะมุ่งเน้นเฉพาะความรู้และหลักการพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นเพียงพอต่อการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเท่านั้น เน้นการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเรียนเพื่อรู้ ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้เราได้มีประสบการณ์ร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายกับหน่วยงานนับร้อย ด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ได้ทั้งสาระและความบันเทิง พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ในทุกขั้นตอน จนผู้เรียนหลายท่านปรารภว่า "อบรมเรื่องนี้มาก็หลายครั้ง ไม่เคยเข้าใจเท่าครั้งนี้เลย"
   
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสำคัญและขั้นตอนที่เรียบง่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการจัดทำแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม  ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   
  เพื่อให้หน่วยงานผู้จัด ได้แผนกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้(80-90%) หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา
   
เป้าหมาย
  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ภายในองค์กร
   
ระยะเวลาการฝึกอบรม
  ระยะเวลา 2-3 วัน
           

 
หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com