dot dot
หลักสูตรการสร้างพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนในองค์กร

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

     ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 
 

การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
อย่างยั่งยืนภายในองค์กร

 

   
"การสร้างพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนในองค์กร"
Build The Persistent ESB in Your Organization
   
โดย อาจารย์ นายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์
   
  เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
อาจารย์ น.พ.นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์
   
หลักการและเหตุผล  
  ไม่ว่าองค์กรของท่านจะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตหรือด้านบริการก็ ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า จะต้องมีการบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ และในการบริการนั้น ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดก็คือ "พฤติกรรมบริการ(Service Behavior)"นั่นเอง หลายองค์กรพยายามพัฒนาด้านเทคนิคบริการ เทคโนโลยีในการให้บริการ อาคารสถานที่ แต่ด้วย"พฤติกรรมบริการที่แย่ๆ"ของ บุคลากรบางคน กลับสร้างความเสียหายให้กับองค์กรอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการด้วยแล้ว คงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านพฤติกรรมบริการเป็นอันดับแรก
และถึงแม้ว่าองค์กรส่วนใหญ่จะมีการอบรมสัมมนา เรื่อง "พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ(Excellent Service Behavior=ESB)"กันอยู่เป็นประจำ แต่ปัญหา ที่น่าหนักอกหนักใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องรับผิดชอบด้านHRD ก็คือ พนักงานส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมบริการที่ดีขึ้นแค่ในระยะหลังอบรมเสร็จใหม่ๆ เท่านั้น และไม่ช้าไม่นานพฤติกรรมบริการเหล่านั้นก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม เป็นเช่นนี้ซ้าแล้วซ้ำเล่า ทำให้องค์กรต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง โดยที่ได้ผลลัพธ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราว 
   
เนื้อหาและกระบวนการ การฝึกอบรม ของอาจารย์ น.พ.นิวัฒน์
  ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมด้านพฤติกรรมบริการนับ 10 ปี ทำให้เราค้นพบสาเหตุสำคัญบางประการที่ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริการ ของพนักงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก แถมยังได้ผลในระยะสั้นๆอีกด้วย ดังนั้นสถาบันฯจึงได้คิดค้น"ระบบการพัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน(NICE Empowering System)"ขึ้นมา โดยการนำเอาระบบพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร"The Wall Street Journal"(นิตยสารด้านธุรกิจที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก) ว่าเป็น"ระบบพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดในโลก"ระบบหนึ่ง มาประยุกต์กับวัฒนธรรมองค์กรแบบไทยๆ จนได้"ระบบสร้างเสริมพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน หรือ NICE Empowering System(NES)" ซึ่ง เป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถพัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดีอย่าง ยั่งยืนให้กับบุคลากรทุกระดับ ทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริการด้วยตนเองโดยไม่ รู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำ
   
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงสาเหตุและหลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมบริการในระยะยาว 
   
  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้จักและเข้าใจ ระบบสร้างเสริมพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน(NICE Empowering System=NES) ตลอดจน ขั้นตอนในการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
   
เป้าหมาย
  ผู้บริหารทุกระดับ
  ระยะเวลา อย่างต่ำ 3 ชั่วโมงขึ้นไป
             
 

 
หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com