dot dot
หลักสูตรการสร้างสมดุลให้ชีวิตและงาน

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

     ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

การสร้างความสมดุลให้ชีวิตและงาน
Leadership Success in Work - Life Balance

 

   
หลักสูตร
การสร้างความสมดุลให้ชีวิตและงาน
Leadership Success in Work - Life Balance
   
โดย อาจารย์ศิริ วีระรัศมี
   
  เข้าขม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
อาจารย์ ศิริ  วีระรัศมี
   
   
หลักการและเหตุผล
ผู้นำที่ดีควรให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work- Life Balance หรือ WLB) รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ ในมุมมองของการบริหาร องค์กรที่ดีย่อมต้องการที่จะดึงดูด และรักษาทุนมนุษย์ ที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการให้บุคลากรมี WLB มิฉะนั้นแล้วบุคลากรอาจรู้สึกไม่เป็นสุขกับชีวิต และอาจลาจากองค์กรเพื่อไปแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่าให้กับชีวิตของตน
Stretch Your Mind :: Gladden Your Heart :: Nourish Your Soul
   
วัตถุประสงค์
  เสริมสร้างภาวะผู้นำ มีพลังมุ่งมั่นทางานอย่างเหนือความคาดหมาย
   
  เสริมสร้างพลังใจพลังชีวิต เพื่อการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
และมีใจรักภักดีต่อองค์กร
   
  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยพลังธรรมชาติบาบัดเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ
   
   
เนื้อหา และ กระบวนการการฝึกอบรม
  วิธีลดความเครียดและปัญหาความขัดแย้งทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
   
  กุญแจสำคัญเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสุข
   
  การสร้างความสมดุลให้ชีวิตด้วย 6Qs
   
  เทคนิคการบริหารเวลาให้สมดุลระหว่างชีวิตและงาน
   
  ทัศนคติ และการสร้างรอยยิ้มที่บ้านและที่ทำงาน
เพื่อให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส
   
  การใช้ชีวิตให้สมดุลและยืนยาว ตามหลักแม็คโครไบโอติก
   
  สุขภาพฟิต - ชีวิตเฟิรม์ : เคล็ดลับชีวิตเปลี่ยนด้วยสุขภาพดี
   
  สูตรลับชะลอวัย : วิธีการนวดแบบพลังธรรมชาติบำบัด
   
   
วิธีการฝึกอบรม
  บรรยายแนวจูงใจ สร้างมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิต
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
   
  ฝึกปฎิบัติวิธีธรรมชาติบำบัดแบบบูรณาการ
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ
   
   
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
  รู้วิธีการดาเนินชีวิตให้สมดุลแบบ
“ความสุขที่บังเกิด – ความทุกข์ที่เลือนหายไป”
   
  สร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันในการรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญ
ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
   
  สร้างความผ่อนคลาย มองโลกในแง่ดีและมีพลัง
ที่จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
             

 
หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com