dot dot
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

    ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้


จุดประกาย “ความคิดสร้างสรรค์” สู่…
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

   
จุดประกาย “ความคิดสร้างสรรค์” สู่…การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Spark up “Creative Thinking”  for
Excellent Work and life
   
   
โดย อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
   
  เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
   
   
หลักการและเหตุผล
โลกปัจจุบัน ที่หมุนเปลี่ยน แปรผัน อย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงยิ่งขึ้น ปัญหาต่างๆ ซับซ้อนมากขึ้น ความต้องการทางการตลาด และลูกค้าเพิ่มมากขึ้น “ความคิดสร้างสรรค์” จึงเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่หลายองค์กรต้องการจากพนักงานเป็นที่น่าเศร้าว่า เมือวัยวุฒิเพิ่มขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จะลดลง มีผลการทำวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า
เด็กอายุ 2-3 ขวบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สูงถึง 98%
เมือถึงวัยทำงาน คนเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพียง 2% เท่านั้น
นี้เป็นผลวิจัยของประเทศที่ผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ มากที่สุดในโลก ผมเองไม่กล้าคิดตัวเลขนี้สำหรับเมืองไทยจะเป็นสักเท่าใดหลายบริษัทฯ ชั้นนำจึงเร่งพัฒนาบุคลากรในด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ และ บางบริษัทฯ ได้เก็บสถิติ พบว่า
   
  บ. Pittburg พบว่า
พนักงานที่เข้าอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
มีผลงานเทียบกับคนไม่ได้เข้าอบรม ต่างกันถึง 300%
   
  บ. Sylvania พบว่า
เขาสามารถสร้างได้ $20 ต่อเงินลงทุนที่จ่ายไป $1 
ในการฝึกอบรมพนักงานของเขา
   
  ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้มาด้วยความปรารถนาดีต่อองค์กรของคุณ ซึ่งเปี่ยมด้วยสาระ และบรรยากาศแห่งความคิด กระตุ้นผู้เข้าอบรมพัฒนาทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสุด คือสมองของตน โดยให้ผู้เข้าอบรมใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณสูงสุด
   
   
  “จินตนาการมีคุณค่า เหนือความรู้”
  -อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-
   
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  เพื่อกระตุ้นพนักงานฝึกใช้จินตนาการ การคิดนอกกรอบ และ การคิดอย่างสร้างสรรค์
   
  เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาองค์กร และ การแก้ปัญหา
   
  เพื่อวางแนวทางการพัฒนาตนเองในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
   
  เพื่อฝึก และให้โอกาสพนักงานทำกิจกรรมร่วมกัน รับฟังความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
   
กระบวนการการฝึกอบรม ของอาจารย์ไววิทย์
  >> กระบวนการในการคิด
  >> ประเภทของการคิด
  >> การสร้างฐานความคิด (Thinking Based)
  >> ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์
  >> องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
  >> ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  >> การฝึกทักษะการคิด (Thinking Skills)
  >> เทคนิคการฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์
  >> ขั้นตอนในการประชุมระดมสมอง
  >> บทบาทภาระหน้าที่ของผู้นำประชุม และสมาชิกในทีมงาน
  >> Workshop “เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
  >> การประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์และการระดมสมอง
     เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
  >> สอดแทรกบทเรียนการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี
     ร่วมมือร่วมใจ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย 
  >> สอดแทรกบทเรียนของการให้บริการ
   
แนวทางการจัดสัมมนา ของอาจารย์ไววิทย์
  ผมจะมุ่งเน้นการสัมมนาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นผมจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม โต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุด คือการให้ กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
ผมจึงสามารถให้ความมั่นใจแก่ท่านได้ ว่าผู้เข้าอบรมจะเต็มเปี่ยมด้วยสาระ ความรู้ความสนุกสนานต่อการเรียนรู้ รวมทั้งกำลังใจ แรงบันดาลใจที่วิทยากรได้สอดแทรกให้ตลอดการฝึกอบรม
   
ผลที่ได้ คือ
  สร้างบรรยากาศ แห่งการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน เป็นกันเอง
กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก
   
  สร้างทัศนะคติเชิงบวกแก่ผู้เข้าอบรม
   
  กระตุ้นให้พนักงานตอบคำถาม และ แสดงความคิดเห็น
   
  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้เข้าอบรม
              หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com