dot dot
หลักสูตรพลังแห่งการสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกำลังใจการทำงาน

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน
 
    ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปพลังแห่งการสร้างแรงจูงใจ &
ขวัญกำลังใจในการทำงาน

 

   
หลักสูตร
พลังแห่งการสร้างแรงจูงใจ
และ ขวัญกำลังใจในการทำงาน
   
   
โดย อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
   
  เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
   
   
หลักการและเหตุผล
ทุกคนมีความฝัน ทุกคนฝันว่าอยากประสบความสำเร็จและอยากมีความสุขในชีวิตมากๆ จะมีสักกี่คนที่จะไปถึง และเขาเหล่านั้นไปถึงได้อย่างไรคนเหล่านั้นเขาเรียนรู้ที่จะสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับตนเองเขาเรียนรู้ที่จะวางเป้าหมายแห่งความสำเร็จ เขาเรียนรู้ที่จะวางกรอบความคิด(Attitude) ที่ถูกต้องเชิงบวกให้กับตนเอง เขาเรียนรู้ที่จะวางแผนการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เพื่อนำพาไปถึงความสำเร็จดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้สึกและความคิดเชิงบวกกับตนเอง & การทำงานมากๆ เพื่อส่งเสริมให้ตนเองประสบความสำเร็จต่อไป

“ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ & ความสำเร็จ…”
   
เนื้อหา และ กระบวนการ การฝึกอบรม
  การกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จ
  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
  การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตคุณเปลี่ยน
  แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  กฎแห่งเหตุและผล (The Law of Cause & Effect)
  กฎแห่งแรงดีงดูด (The Law of Attraction)
  กฎแห่งการให้บริการ
  กฎแห่งการทุ่มเท
   
Work Shop
  ฝึกการสร้างทัศนคติเชิงบวก และ สร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง
   
แนวทาง วิธีการ การสัมมนา
  วิทยากรเน้นพูดจูงใจ และจุดประกายให้เกิดกำลังใจที่อยากจะพัฒนาตนเอง มุ่งสู่ความสำเร็จ
  มีกิจกรรม/เกมส์ ประกอบการสัมมนา
เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการ เรียนรู้ พนักงานจะได้ ฝึกคิด ฝึกพูดบทเรียน ฝึกแสดงความคิดเห็น ด้วยตัวพนักงานเอง
  บรรยากาศการสัมมนา จะเป็นบรรยากาศแห่งความสุข
และการทำงานเป็นทีม
  จะมีการมอบรางวัลที่ระลึกแก่ทีมที่มีคะแนนมากสุด
   
ผลที่ได้รับ
  บรรยากาศ แห่งการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน เป็นกันเอง
กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก
  กระตุ้นให้พนักงานตอบคำถาม และ แสดงความคิดเห็น
  สอดแทรกบทเรียนการทำงานเป็นทีม
มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
  สร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
          
 หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com