dot dot
หลักสูตรสัมมนา

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

   ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทาง หัวข้อการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้


     หมายเหตุ หลักสูตร ของ อาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นำเสนอนี้ เป็นเพียงส่วนย่อยหรือส่วนหนึ่งของหลักสูตรปรกติอีกหลายหลักสูตร ที่ อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความชำนาญและเชียวชาญอยู่แล้ว  โดยนอกจากหลักสูตรที่อาจารย์วิทยากรได้นำเสนอนี้ อาจารย์วิทยากรทุกท่าน มีความสามารถและเชี่ยวชาญในหลักสูตรอื่นๆอีกด้วย หากต้องการดูหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ เข้าชมได้ในหมวด"หลักสูตรสัมมนาหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่" ที่มีบริการอยู่แล้ว

 

หลักสูตรสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ โดย อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
         
         
หลักสูตร การจัดสัมมนา ฝึกอบรม บทความพัฒนาบุคลากร
และ หลักสูตร การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่
โดย อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
         
  หลักสูตร บทความ โดยอาจารย์วิทยากร  
                                                                    
         
            หลักสูตรฝึกอบรม
และ บทความเพื่อพัฒนาบุคลากร
  โดย อาจารย์ วิทยากร
      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
         
         
  การวางแผนกลยุทธ์
และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 
  อาจารย์ นพ.นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์  
         
  หลุมพรางของการพัฒนาคน
ที่มีความเสี่ยง 29 ประการ
  ดร.บัญญัติ บุญญา  
         
  การทำงานเป็นทีม TEAM Building   ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี  
         
  การจัดทำ Balanced Scorecard ระดับองค์กร
(Corporated BSC)
  อาจารย์ นพ.นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์  
         
  โค้ชผู้บริหาร และ โค้ชการขาย   อาจารย์ กมลภัทร บุญค้ำ  
         
  ทำ O.D. อย่างไร? ไม่ให้เสียเที่ยว..!!   อาจารย์ นพ.นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์  
         
  พลังแห่งการสร้างแรงจูงใจ &
ขวัญกำลังใจในการทำงาน
  อาจารย์ ไววิทย์ แสงอลังการ  
         
  การสร้างพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
อย่างยั่งยืนในองค์กร
  อาจารย์ นพ.นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์  
         
  การสร้างความสมดุลให้ชีวิตและงาน   อาจารย์ ศิริ วีระรัศมี  
         
  ลักษณะผู้บริหารที่ทำให้องค์กรล้มเหลว !!   อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์  
         
  การพัฒนาขีดความสามารถสำหรับ ผู้จัดการ   ดร.บัญญัติ บุญญา  
         
  หลักสูตร จริยธรรมกับการทำงาน   อาจารย์ ศิริ วีระรัศมี  
         
  เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์
ด้วยความคิดเชิงบวก
  อาจารย์ ไววิทย์ แสงอลังการ  
         
  การเอาชนะใจลูกค้า
ด้วยบริการอันเป็นเลิศ
  อาจารย์ ปกาศิต พันธุ์เพ็ง  
         
  จุดประกาย “ความคิดสร้างสรรค์” สู่…
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  อาจารย์ ไววิทย์ แสงอลังการ  

 
หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com