dot dot
หลักสูตร การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

    ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้


 

หลักสูตร
การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ

 

   
หลักสูตร
“การเอาชนะใจลูกค้าด้วยบริการอันเป็นเลิศ”
Winning the customer's heart with Excellent Service Training Course
   
โดย อาจารย์ปกาศิต พันธุ์เพ็ง
   
  เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
อาจารย์ปกาศิต  พันธุ์เพ็ง
   
   
หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันนี้ ธุรกิจแต่ละประเภท มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง สิ่งที่จะมัดใจลูกค้าให้ไม่ไปจากองค์กรของท่าน คือคุณภาพของการบริการ (Service Quality ) การบริการลูกค้า อันเป็นเลิศ จากบุคลากรที่มี ใจบริการ (Service-minded staff) ซึ่งเกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงคำว่า “การบริการด้วยใจ"
   
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของการให้บริการ
   
  เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในการสร้างจิตสำนึกในการบริการ
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจธรรมชาติและความคาดหวังของผู้รับบริการ และตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆอย่างตรงจุด
   
  เพื่อให้ผู้รับการอบรม มีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการ
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาแนวความคิดในการบริการที่ดี และปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศในคุณภาพงานบริการอย่างยั่งยืน
   
กระบวนการการฝึกอบรม
  ความหมายที่แท้จริงของการบริการ
   
  องค์ประกอบของความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ในคำว่า “บริการ (Service)”
   
  ลักษณะเฉพาะของ ”การบริการ”
   
  ลูกค้าคือใคร?
   
  หลักการจัดการสัมพันธภาพกับลูกค้า
Customer Relationship Management
   
  จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับลูกค้า
   
  พลังแห่ง "ภาพจำ" (The Power of impressions)
   
  ความประทับใจครั้งแรก..สร้างอย่างไร
The great way to make an outstanding First impression
   
  ปฏิบัติอย่างเดียวไม่พอ ต้อง "รู้สึก" ด้วย
   
  เกณฑ์ที่ผู้รับบริการใช้ในการตัดสินคุณภาพการบริการทันทีที่กระบวนการบริการสิ้นสุดลง
   
  ความคาดหวังของผู้รับบริการสำคัญกว่าที่คิด
   
  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากความสมหวัง หรือ ผิดหวัง ของผู้รับบริการ
   
  Word-of- mouth ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการอยู่รอดขององค์กร
   
  Moment of truth (ช่วงเวลาของความจริง)  และ
Moment of opportunity (ช่วงเวลาแห่งโอกาส)
   
  บุคลิกภาพที่เยี่ยมยอดในการบริการ
  เทคนิคในการสื่อสารกับผู้รับบริการ การรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียน และ ข้อชื่นชมในงานบริการ เพื่อการบริการอันเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน
   
  กรณีศึกษาด้านการบริการขององค์กรต่างๆ
Case study in the Service Industry
   
   
หลักสูตรการฝึกอบรม มี 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตร 6 ชั่วโมง
และ หลักสูตร 12 ชั่วโมง (2 วัน)
          หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com