dot dot
หลักสูตร จริยธรรมกับการทำงาน

   กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

   ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้


            
หลักสูตร จริยธรรมกับการทำงาน
   
โดย อาจารย์ศิริ วีระรัศมี
   
  เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
อาจารย์ ศิริ  วีระรัศมี
   
   
หลักการ และเหตุผล
      ในภาวะที่ Technology เจริญก้าวหน้าอย่างหาที่สุดไม่ได้นั้น หลายๆคนยึดติดTechnology และนำมาใช้เป็นที่พึ่ง เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นที่จะแสวงหา ครอบครองการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพียงเพราะคิดไปว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านั้น นำมาซึ่งความสุข นำมาซึ่งความเป็นเลิศ ซ้ำร้ายบางคนยังแก่งแย่ง หาหนทางดำเนินวิธีการต่างๆ ที่จะได้มา หรือ ครอบครองในสิ่งที่ตนเองต้องการ โดยไม่ได้คำนึงถึง วิธีการที่จะได้มา หรือ คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น สิ่งสำคัญที่สุดคือ เขาไม่มีโอกาสรู้หรือหยุดคิดว่า อไรคือความสำเร็จที่แท้จริง และอะไรคือเป้าหมายของชีวิต ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดการนำเอาหัลกคุณธรรม จริยธรรม เข้ามาเป็นตัวกำกับเป็นแนวทางในการทำงาน หรือการดำเนินชีวิต

  หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงวิธีที่จะใช้ชีวิต และ ทำงานอย่างมีความสุข และ ที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักที่จะแบ่งปันความสุขนั้นให้กับเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง โดยยึดหลักจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการทำงาน
   
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดความรู้ความเข้าใจ ถึงหลักจริยธรรมในการทำงาน
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดความเข้าใจ ในหลักการสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน การแก้ปัญหา วิธีที่จะใช้กับการแก้ปัญหา
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดความเข้าใจ ถึงหลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น การให้เกียรติ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจที่เป็นธรรม
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักวิธีการ ลดทิฐิ มานะของตนเอง
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รู้จัก การให้ การฝึกเป็นผู้ให้และการมีน้ำใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
   
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รู้จัก ความรักที่แท้จริง คือรักตัวเอง รักองค์กร
โดยใช้หลักคุณธรรม เมตตาธรรม
   

 
หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com