dot dot
เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้วยความคิดเชิงบวก

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอนำบทความหรือหลักการและเหตุผลของหลักสูตรสัมมนาหรือกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ของอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว  นำเสนอเพื่อการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

หลักสูตร
เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์  ด้วยความคิดเชิงบวก
E.Q. with Positive Thinking

 

   
หลักสูตร
เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์  ด้วยความคิดเชิงบวก
E.Q. with Positive Thinking
   
   
โดย อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
   
  เข้าชม ผลงาน ประวัติ อาจารย์ วิทยากร
 
อาจารย์ ไววิทย์  แสงอลังการ
   
   
หลักการและเหตุผล
ยุคสมัยแห่งการเรียนรู้ได้ก้าวมาถึง ณ วันนี้ ....
เป็นที่ยอมรับอย่างทั่วไปว่า ความสามารถทางเชาว์ปัญญา (I.Q.) ไม่เพียงพอต่อความสำเร็จ อย่างมีความสุข ... แต่หากเป็นเพราะ ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ต่างหาก ที่เป็นย่างก้าวอัน สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต และ ส่งผลถึงความสำเร็จที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุข...
แล้ว ....

        ... ความฉลาดทางอารมณ์ คือ อะไร ?
        ... เราจะสร้าง และ พัฒนาให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างไร ?
        ... ความฉลาดทางอารมณ์ จะช่วยให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร ?
        ... ความฉลาดทางอารมณ์ จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไร ?

หลักสูตรนี้ มีคำตอบให้แก่คุณอย่างแน่นอน !!!
จากการศึกษา ค้นคว้า และ พัฒนาตนเองอย่างหนัก ... ทำให้ผมตระหนักว่า เทคนิคหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างเห็นผลทันตา คือ การคิดเชิงบวก... ดังนั้น ผมจึงเพิ่มเนื้อหาในส่วน เคล็ดลับของการคิดเชิงบวก แนวทางในการพัฒนาตนเองให้ คิดเชิงบวก สอดแทรกเข้าไปผมตระหนักดีว่า การบรรลุประสิทธิผลการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ไม่ใช่เพียงเพราะเนื้อหาใน เชิงวิชาการ ทฤษฎีต่างๆ แต่หลักสูตรนี้จะบรรลุประสิทธิผลสูงสุด ต้องเกิดการความรู้สึกที่เปี่ยมด้วยกำลังใจ จนเกิดแรงบันดาลใจที่ต้องการจะไปถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จ ...

ดังนั้น ผมจึงได้เตรียมกำลังใจ แรงบันดาลใจ ด้วยตัวอย่างบุคคลแห่งความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกๆท่าน เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง สร้างความฉลาดทาง อารมณ์ เปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวก ... เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป...
   
กระบวนการการฝึกอบรม
  ทำไมต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ ?
  ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) ก้าวย่างสำคัญแห่งความสุข & ความสำเร็จ
  บันได 5 ขั้น สู่ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
  รู้ทันอารมณ์ตนเอง
  บริหารจัดการกับอารมณ์
  สร้างแรงจูงใจแก่ตนเองได้
  ลดทิฐิ อัตตา ยอมรับผู้อื่นได้
  เข้ากับคนอื่นได้
  แนวทางฝึกบริหารอารมณ์ด้วยตนเอง
  ความคิดเชิงบวก สร้างความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างไร ?
  กฎแห่ง ต้นเหตุ และ ผลลัพธ์
  แนวทางการสร้างทัศนคติเชิงบวก
  เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
  เคล็ดลับในการสร้างความสุขง่ายๆ
  แนวคิดบริหารอารมณ์ เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต จาก “แม่ติ๋ว"
  แนวคิดบริหารอามรณ์ สร้างแรงบันดาลใจ
จาก “Nick Vucijij” & “Hoyt Team”
  แนวทางฝึกพัฒนาตนเองให้มีความสุข และ สร้างพลังในการทำงาน
  สอดแทรกบทเรียนของการให้บริการ
  สอดแทรกบทเรียนการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
  สรุป คำถาม คำตอบ
   
ผมได้เน้นการสัมมนาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นผมจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม โต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุด คือการให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศผมจึงสามารถให้ความมั่นใจแก่ท่านได้ ว่าผู้เข้าอบรมจะเต็มเปี่ยมด้วยสาระ ความรู้ ความสนุกสนานต่อการเรียนรู้ รวมทั้งกำลังใจ แรงบันดาลใจที่วิทยากรได้สอดแทรกให้ตลอดการฝึกอบรม
   
ผลที่จะได้รับ
  สร้างบรรยากาศ แห่งการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน เป็นกันเอง
กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก
  สร้างทัศนะคติเชิงบวกแก่ผู้เข้าอบรม
  กระตุ้นให้พนักงานตอบคำถาม และ แสดงความคิดเห็น
  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้เข้าอบรม
     

 
หลักสูตรการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com