dot dot
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดด้วย Social NetWorking

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

กลยุทธ์การตลาดด้วย Social Networking

 

     Social Network หมายถึงเครือข่ายสังคม ในที่นี้หมายถึงสังคมทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมากมายหลายล้านคน
    
     กลยุทธ์การตลาด SOCIAL NETWORKING ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดและการขายสมัยใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเน้นการเจาะตลาดโดยการ นำเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตมาใช้กันอย่างกว้างขวางและกระจายครอบคลุมไปทั่วประเทศและทั่วโลก ทั้งเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ โปรแกรมไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ และ ที่อยู่ติดกับตัวผู้บริโภคมากที่สุดคือสมาร์ทโฟน ถือเป็นการช่วงชิงตำแหน่ง พื้นที่ การโฆษณา และความได้เปรียบบนโลกออนไลน์
 

     ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาของ INTERNET และโลกออนไลน์ นี๋เอง ทำให้เกิดช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าจำนวนมหาศาลได้  ในปัจจุบันผู้บริโภค หรือ กลุ่มลูกค้ามักจะเปิดอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูล หรือ ค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการก่อนเพื่อติดต่อซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวได้โดยสะดวก
 
     เนื่องจากผู้บริโภค หรือ ผู้ซื้อ สามารถเลือกหาสินค้าประเภทเดียวกันหรือที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกับความต้องการของตนและนำมาเปรียบเทียบกันได้อย่างสะดวก ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ  หรือตัดสินใจขอดูตัวอย่างสินค้าหรือบริการดังกล่าว
 
   
     การนำสินค้าหรือบริการต่างๆเข้าไปในระบบ SOCIAL NETWORK นั้น หรือ สินค้าออนไลน์ นั้น มีผู้ประกอบการใช้บริการเป็นจำนวนมากได้กระทำแล้วในเบื้องต้น  โดยมีทั้งประสบความสำเร็จสร้างยอดขายรายได้เป็นอย่างดี และหรือเป็นเพียงตัวเปรียบเทียบสินค้าให้คู่แข่ง หรือเป็นเพียงการนำสินค้าหรือบริการโชว์บนเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้รับประโยชน์มากมายอะไรจากการนำสินค้าเข้าไปในระบบออนไลน์ 
 
 
     การทำการตลาดแบบ SOCIAL NETWORKING นั้น ถ้าหากประสบความสำเร็จ จะนำมาซึ่งผลกำไรและชื่อเสียงของสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี หลักสูตรการตลาด SOCIAL NETWORKING นั้น จำเป็นต้องได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการตลาด และเข้าใจถึงระบบ SOCIAL NETWORK อย่างถ่องแท้ทั้งสองรูปแบบร่วมกัน
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้

 
หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com