dot dot
หลักสูตร กลยุทธิ์การตลาดและการขาย

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

กลยุทธ์การตลาดและการขาย


 

     การตลาดและการขายถือเป็นส่วนสำคัญมากในองค์กรหรือบริษัท เนื่องจากถือเป็นหัวหอกหลักในการสร้างกำไรและรายได้เข้าบริษัท หรือองค์กร บริษัท หน่วยงาน องค์กร ทุกที่ ทีมีการผลิตสินค้าเพื่อขาย หรือ ตัวแทนจำหน่าย ในการขายสินค้า ให้กับผู้บริโภค ต้องมีการดำเนินการและวางแผนการตลาดที่ดีเพื่อช่วงชิงสัดส่วนของการขายสินค้าประเภทหรือชนิดนั้นให้ได้มากที่สุด
 
      การดำเนินการกลยุทธ์แผนการตลาดและการขายจะช่วยให้ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หรือ ธุรกิจประสบความสำเร็จได้จากการกำหนดกลยุทธิ์ทางการตลาดที่ดีและถูกต้อง กลยุทธ์ทางการตลาดจะทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายทางการตลาดให้สอดคล้องกับการปฎิบัติการทางการตลาดได้ และรับทราบสถานการณ์ของลูกค้า คู่แข่งขัน และ ทราบถึงศักยภาพธุรกิจ หรือ คุณภาพสินค้าของเราเอง และเป็นการกำหนดราคาทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย  และสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาหรือคุณภาพ ในสินค้า ลักษณะเดียวกัน และมีการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
 
 
 
     เราอาจจะมีการรักษาฐานลูกค้าเก่า และมีการสร้างฐานลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่อย่าลืมว่า คู่แข่งขันทางธุรกิจเรา ก็มีการเตรียมการหรือกลยุทธ์ทางด้านแผนการตลาดเช่นเดียวกันกับเรา ลูกค้าเก่าเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกค้าใหม่ของบริษัทคู่แข่งก็เป็นได้
 
     ดังนั้น องค์กร หรือ ผู้ประกอบการต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้เก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลาโดยต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการอาศัยการวิเคราะห์ทางการตลาดไปพร้อมๆกันด้วย
 
  
     กลยุทธ์ทางด้านการตลาดทั่วไปนั้นมีมากมายเห็นได้จากโฆษณาที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ โฆษณาแฝง ในลักษณะต่างๆกัน ทั้งหลายนั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการจูงใจหรือชักจูงให้ผู้บริโภคมีความสนใจในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากขึ้น และยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย
 
  
      หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการขาย นั้น ต้องอาศัยการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือ อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องในเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการหลายขั้นตอนและหลายกระบวนการที่อยู่ภายใต้หลักสูตรกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com