dot dot
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

กลยุทธ์แผนการตลาดสมัยใหม่


 

     กลยุทธ์การตลาดและการขายแบบสมัยใหม่นี้ เป็นการต่อยอดจาก กลยุทธ์การตลาดและการขาย โดยต้องทราบพื้นฐานและกระบวนการในการทำการตลาดเป็นอย่างดี โดยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่นี้ จะมีการวิเคราะห์ตลาดโดยการแบ่งผู้บริโภคสินค้าเป็นหลายกลุ่ม และอาจจะมีการผลิตสินค้าหรือผลิต ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่มุ่งเน้นการตลาดไปยังผู้บริโภคแต่ละกลุ่มตามการวิเคราะห์ดังกล่าว
 
     โดยมีการวิเคราะห์ตลาดและแบ่งผู้บริโภคเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามอายุ หรือ แบ่งตาม เพศ วัย หรือ ไลฟ์สไตล์ รวมทั้งมีการแบ่งตามฐานะทางการเงินอีกด้วย  โดยการทำกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายแบบใหม่นี้ จะมุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นการเฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
    จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมี สินค้าหลายตัวมีการออกจำหน่ายผลิตภัณ์สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ เช่น ครีมทาผิว ซึ่งหากเป็นในอดีต ครีมทาผิวก็จะเป็นครีมทาผิวสำหรับสุภาพสตรี หรือเราอาจคาดเดาได้ว่าจะเป็นของสตรี ซึ่งถ้าผู้ชาย จะใช้ ก็อาจจะใช้ได้ แต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเท่ากับครีมทาผิวของผู้ชายที่ทำขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งมีการดำเนินชีวิตประจำวันที่แตกต่างกัน การดูแลผิวย่อมแตกต่างกันไปด้วย
  
 
    นี่คือกลยุทธ์แผนการตลาดและการขายสมัยใหม่  หรือหากจะเป็นการมุ่งเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคแบบการแบ่งตามฐานะทางการเงิน ยกตัวอย่าง เช่น รถยนต์ จะเห็นกลยุทธ์การขายและการตลาดสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนโดยรถยนต์บางยี่ห้อเน้นไปที่ความภูมิฐาน บางยี่ห้อเน้นไปที่ความทนทานและอะไหล่หาง่าย บางยี่ห้อเน้นการทำตลาดด้านราคา หรือกรณี บัตรเครดิต ทำไมต้องบัตรเครดิตแพลทินั่ม ทั้งๆที่บัตรเครดิตทั่วไปบัตรทอง บัตรเงิน ก็มี ก็รูดปรื๊ด รูดปรื๊ด เป็นหนี้ได้เหมือนกัน นั่นเพราะเป็นการมุ่งเน้นการเจาะตลาดบน เน้นความโอ่อ่าภูมิฐาน ในยามยื่นบัตร นั่นเอง
 
    กลยุทธ์ทางการตลาดและการขายสมัยใหม่ เป็นการเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายต่างๆแบบเฉพาะเจาะจง ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามีความต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะใดนั่นเอง หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการขายสมัยใหม่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือ อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญทางด้านการวางแผนการตลาดได้เป็นอย่างดี
 
 
อาจารย์วิทยากรผูชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com