dot dot
หลักสูตร การบริการสู่ความเป็นเลิศ ESB

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com
 

การบริการสู่ความเป็นเลิศ E S B

 

      หากคุณอยู่ในธุรกิจการบริการต่างๆ แล้วคุณคิดว่า SERVICE MIND ซึ่งหมายถึง การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี   นั้นเป็นหลักสุดยอดของกระบวนการ การบริการแล้ว คุณอาจต้องปรับตัว เพื่อรับทราบถึงกระบวนการการบริการที่เหนือชั้นนั่นคือ
 
การบริการ สู่ความเป็นเลิศ E S B
 
      โดย E S B มีความหมายในแต่ละตัวอักษรดังนี้
 
                Excellence          หมายถึง ดี เยี่ยม เป็นเลิศ
                Service                หมายถึง การบริการ
                Behavior              หมายถึง พฤติกรรม
 
      จะเห็นได้ว่า หลักสูตรนี้ มีพฤติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ความหมายของพฤติกรรมคือ กิริยา อาการแสดงออก ทุกรูปแบบ ของสิ่งมีชีวิต เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทั้งภายนอกและใน เป็นการแสดงออกที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอก
 
      ในที่นี้ สิ่งมีชีวิตในหลักสูตรนี้ คงจะหมายถึง ลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ และ สิ่งเร้า คือ เราหรือผู้ให้การบริการ นั่นเอง  แปลอีกทีก็คือ หลักสูตร “พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ” นั่นเอง หลักสูตร SEVICE MIND  อาจจะเป็นลักษณะของการบริการที่ดี แต่หลักสูตรนี้ ลงลึกในเชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นพฤติกรรมการบริการ ยกตัวอย่างเช่น การให้ความรู้สึกและบรรยากาศที่ ผู้รับบริการ ได้รับความสะดวกสบาย และ ไว้วางใจในการบริการของเราทุกๆเรื่อง จะบอกอะไร จะแนะนำอะไร ลูกค้าก็ไว้วางใจ เชื่อใจ ประมาณนั้น โดยต้องให้การบริการด้วยความสบายใจเป็นธรรมชาติ ดูเหมือนเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของการบริการของเรา ไม่ใช่การทำเพราะหน้าที่หรือจำเป็นต้องบริการ ต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการ และอดทนอดกลั้นต่อความไม่ถูกต้องหรือให้อภัยในความผิดพลาดของลูกค้าได้ อยู่เสมอๆ 
  
    หัวใจสำคัญของพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศนั้น ต้องสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ามีความรู้สึกสบายใจและไว้วางใจในบริการของเรา รวมถึงการบริการที่เหนือความคาดหมาย
    อะไรที่ลูกค้าคิดว่าไม่ได้ เมื่อเราบริการให้ได้หรือทำให้ได้ขึ้นมา นั่นคือการบริการที่เหนือความคาดหมายแล้ว ที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าจนลูกค้าอาจจะกลายเป็นลูกค้าผู้ภักดีไปโดยปริยายก็ได้ คุณอาจจะงง เมื่อลูกค้ารู้สึกเกรงใจเรา และมีของติดไม้ติดมือมาฝากทุกครั้ง ที่มารับการบริการ นั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีในการก้าวสู่สุดยอดของการบริการแล้ว
       หลักสูตร การบริการ สู่ความเป็นเลิศ E S B นี้ ต้องได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากร ผู้ชำนาญการในการบริการโดยเฉพาะ เพื่อการก้าวสู่การบริการที่เป็นสุดยอดการบริการขององค์กรคุณ
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com