dot dot
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร

 

     ความขัดแย้ง คือ ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาคน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์กรที่มีความคิดเห็น ความต้องการ หรือทัศนคติ ที่ไปด้วยกันไม่ได้ หรือมีเป้าหมายที่ไม่ได้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องมีการแบ่งเป็นอย่างน้อย 2กลุ่มคือการขัดแย้งระหว่างกลุ่ม หรือเป็นบุคคล 2คน คือการขัดแย้งระหว่างบุคคล สาเหตุของความขัดแย้งนั้น มีหลายลักษณะมีหลายสาเหตุ อาจเป็นการแย่งชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร หรือ อำนาจ หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ก็สร้างความขัดแย้งได้ โดยหลักใหญ่นั้น ล้วนมาจาก บุคคลที่มีความขัดแย้งกันนั้น มีการเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และการรับรู้ไม่เหมือนกัน ซึงอาจเกิดจาก คุณวุฒิ วัยวุฒิ และ ประสบการณ์ที่แต่งต่างกัน
 
     ภายในองค์กรต่างๆ ย่อมต้องมีผู้นำ และ ผู้ตาม หลักการบริหารความขัดแย้งโดยผู้นำ หรือ ผู้บริหาร นั้น  ต้องขจัดความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสียด้านลบต่อองค์กร เช่นการขัดแย้งเรื่องส่วนตัว หรือ การแย่งชิงตำแหน่งหน้าที่การงาน ล้วนแต่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ไม่มากก็น้อย
 
 
    ผู้บริหารไม่ควรปล่อยความขัดแย้งนั้นไว้เนิ่นนาน เพราจะทำให้เกิดความรู้สึกลงลึกภายในจิตใจ และอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือฝ่ายตนเอง อันอาจเป็นการขัดขวางการทำหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งและก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ หรือ งานภายในองค์กรเกิดการสะดุดหรือ ช้าลงได้
 
    อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งภายในองค์กรนั้นยังมีด้านดีอย่บ้างอาจนำมาซึ่งผลดีต่อองค์กรด็เป็นได้ เพระอาจเป็นการช่วยกระตุ้นการแข่งขันกันทำงานมากขึ้น และ อาจเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่ทีทัศนคติหรือประสบการณ์ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเหนียวแน่นและจะพยายามแข่งขันสร้างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตนเอง
 
     ถึงกระนั้น ในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียก็ตาม ผู้บริหารไม่ควรปล่อยให้ความขัดแย้งดำเนินต่อไปเรื่อยๆและรอเวลาให้การขัดแย้งนั้นสิ้นสุดเองย่อมเป็นไปได้อย่างลำบากยากเย็น
     
    การบริหารความขัดแย้งให้เกิดสมดุลภายในองค์กรนั้น ต้องให้บุคคลากรหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานของพฤติกรรมการอยู่การทำงานร่วมกันเพื่อให้มีค่านิยมร่วมกัน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันของบุคลากร โดยผู้บริหารต้องหมั่นวิเคราะห์และสังเกตุพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กร และอาจต้องใช้วิธีโน้มน้าว เพื่อให้พนักงานยอมรับมาตรฐานที่เราได้กำหนดขึ้นพร้อมกับการประพฤติปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวที่ได้กำหนดขึ้นร่วมกันไว้
 
 
     การบริหารความขัดแย้งให้ได้สมดุลนั้น ยังมีกระบวนการต่างๆมากมาย เช่นการเลือกใช้วิธีฉันทามติในที่ประชุม หรือ ใช้หลักการประนีประนอม ซึ่งแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งกระบวนการหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งนั้นต้อง อาศัยความรู้ความสามารถของอาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญหลักสูตรดังกล่าวด้วย
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com