dot dot
หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร : Leadership

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การสร้างภาวะผู้นำภายในองค์กร
 Leadership 

     LEADERSHIP หรือ การสร้างและพัฒนา ภาวะผู้นำ มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นหัวใจของการบริหารขององค์กรต่างๆทุกองค์กร ภาวะผู้นำ เป็นการสร้างความสามารถทางด้านอิทธิพลทางด้านจิตใจต่อบุคคลในองค์กรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ใช้กระบวนการสั่งการ  การมีปฎิสัมพันธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดและสั่งการไปสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายขององค์กร
 
       การจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ นอกจากจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในส่วนลึกของจิตใจอีกด้วย ต้องกล้าที่จะตัดสินใจ เผชิญปัญหา และรับผิดชอบในการตัดสินใจนั้น 
 
     ดังนั้น ผู้นำจะต้องมีความรู้ ความชำนาญทางด้านการบริหาร และทัศนคติ พร้อมทักษะที่ดี่เยี่ยม ซึ่งการจะได้หรือสร้างภาวะผู้นำที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัยและกระบวนการสร้างภาวะผู้นำหลายๆด้านมารวมกัน นอกเหนือจากมีความสามารถเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เช่น
 
  
 
     ผู้นำที่ดีต้องมี มีวิสัยทัศน์ มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบมีวินัย มีความรับผิดชอบอย่างสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความหนักแน่น ไม่อ่อนไหว ต้องรู้จักตนเอง เคารพตนเอง ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองก่อน รวมถึงการไม่หวั่นไหว เมื่อเผชิญปัญหาต่างๆ สามารถใช้ความรู้ความสามารถและเหตุผลในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดี  ผู้นำจะตองรับผิดชอบต่อตนเองต่อลูกน้อง มีความเป็นเป็นอิสระในตนเอง ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ใด  
 
 
      นอกจากนี้ ผู้นำ ยังต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคคลากรที่อยู่ในบังคับบัญชา ของตนและขององค์กรทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย  
 
     กระบวนการ และ เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ นั้น จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญการในการสร้างภาวะผู้นำเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้นำเป็นผู้ที่ต้องนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความรู้ความสามารถของผู้นำนั่นเอง
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com