dot dot
หลักสูตร การสอนงานและมอบหมายงาน

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การสอนงานและการมอบหมายงาน


 

     หัวหน้าฝ่าย หรือ หัวหน้างาน เป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อนำองค์กรหรือหน่วยงานเดินไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ หัวหน้างาน หรือ หัวหน้าฝ่าย ถือเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ปฎิบัติงาน กับ ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป ซึ่งต้องรับนโยบายมาเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว เมื่อได้รับนโยบายมาแล้ว ลำดับถัดไปคือการมอบหมายงานไปยังลูกน้องเพื่อให้ดำเนินการปฎิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว บางครั้งการรับนโยบายมานั้นไม่สามารถ นำนโยบายมาบอกเป็นข้อๆให้ระดับผู้ปฎิบัติการหรือลูกน้อง ได้ทั้งหมด หัวหน้างาน หรือ หัวหน้าฝ่ายจึงมีหน้าที่ ทำความเข้าใจกับนโยบายและจึงนำออกสู่หลักการปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้ตรงกับนโยบายขององค์กรดังกล่าว โดยการมอบหมายกระจายงานให้รับทราบและปฏิบัติต่อไป
 
     ดังนั้น การมอบหมายงานและการกระจายงานออกไป เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานทุกระดับ แต่การมอบหมายงานอาจมีอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ยังมีปัญหาต่างๆ เช่น  มอบหมายงานแล้วไม่ได้ผลงาน  หรือการมอบหมายงาน ให้กับคนๆเดียวที่หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างานเชื่อมั่น ซึ่งเป็นการมอบหมายงานให้ไปสะสมหรือผูกขาดอาจทำให้การปฎิบัติเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า ยืดเยื้อ ไม่คืบหน้า เนื่องจาก งานล้นมือ  หัวหน้างาน หรือหัวหน้าฝ่ายที่ดี ต้องมีการ สอนงานให้กับลูกน้องให้เท่าเทียมกัน หรือ แต่งต่างเพียงที่บาทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อการกระจายงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างสูง
  
 
     การสอนงาน เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของหัวหน้างานที่พึงปฏิบัติต่อลูกน้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจงาน มีความชำนาญ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และแจ้งถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน  เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงานและองค์การในที่สุด  การสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน เพราหัวหน้างาน มักเป็นผู้ที่มีงานในความรับผิดชอบที่หนักอยู่แล้ว และ ไม่สามารถลงมือกระทำงานได้ด้วยตนเองในทุกๆสิ่งทุกๆบทบาทหน้าที่
 
 
      หากองค์กรใดมีแต่หัวหน้างานเป็นประเภทที่ต้องการจะทำงานทุกอย่างด้วยตัวเอง องค์กรดังกล่าวอาจสูญเสียบุคลากรที่มีฝีมือภายในองค์กรออกไปเพราะบุคลลากรที่มีฝีมือเหล่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงงานได้เพาระหัวหน้าเอางานไปทำหมด ก็จะไม่มีโอกาสแสดงฝีมือหรือทำหน้าที่แสดงผลงานบ้าง
 
   เนื่องจากไม่มีโอกาสและไม่ได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าให้ปฏิบัติงานดังกล่าว จนถึงขั้นอาจต้องลาออกไป และเมื่อ บุคลากรที่มีฝีมือลาออกไปเพราะไม่ได้รับโอกาส บริษัทหรือองค์กรจะมีแต่บุคคลไร้ความสามารถ ยกเว้น หัวหน้างาน หรือหัวหน้าฝ่าย  ซึ่งจะประสบปัญหาเมื่อองค์กรหรือบริษัท ต้องการขยายงาน หรือ ขยายสาขา ขยายกิจการ เพราะขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนั่นเอง
 
 
 
     บางกรณีบางครั้ง ความกลัวทำให้หัวหน้างาน มักจะหมกมุ่นอยู่กับงานในรายละเอียด และงานที่ตัวเองถนัดก่อน ที่ซึ่งมักเป็นงานของลูกน้องโดยการลงไปทำงานเอง โดยคิดว่าการที่ตนเองทำงานนั้นให้สำเร็จเองจะใช้เวลาน้อยกว่าเวลาที่ต้องเสียไปในการสอนหรือพัฒนาลูกน้องนั้นให้ทำงาน   หรืออาจจะมุ่งเน้นที่ตัวผลงานหรือผลลัพธ์ค่อนข้างมาก ถ้ามอบงานที่สำคัญให้ลูกน้องทำและหรือไม่สำเร็จ หรือล่าช้ากว่ากำหนด  ก็จะส่งผลต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ และอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ รายได้ หรือ คอมมิชชั่น ที่ตนเองจะได้รับก็เป็นได้ 
 
     ปัญหาของการสอนงานและมอบหมายงานนั้น จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือ อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญการเพื่อการนำองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com