dot dot
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ


 

    
การตัดสินใจเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารและการจัดการ ในบริษัท หน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ ผู้บริหารจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ  ซึ่งบางครั้งอาจต้องกระทำการตัดสินใจ หรือ เลือกวิธีการการแก้ไขปัญหาท่ามกลางความกดดัน และ ความเครียด ทั้งหลายทั้งมวล  เพราะเนื่องมาจากการตัดสินใจ และการเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้น ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานและกระทบต่อบุคคลอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
 
     ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องอาศัยความรอบคอบ และ เหตุผล หลักวิชาการต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อเปรียบเทียบ และ หวังผลในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างภายในองค์กรให้หมดไปหรือลดน้อยลงได้ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา
 
    หากมีการตัดสินใจและเลือกวิธีแก้ไขปัญหาไปแล้ว ต้องยอมรับในผลที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งเป็นภาระอันหนักอึ้งของผู้บริหาร เพราะผลลัพท์จากการตัดสินใจนั้น มีทั้งประสบความสำเร็จ และ ล้มเหลว และอาจส่งผลกระทบต่อตัวผู้ที่เป็นคนตัดสินใจเอง
 
 
 
    หรือ หากมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างนำไปปฎิบัติ และ ในทางกลับกัน อาจได้ผลลัพท์ที่ยอดเยี่ยม สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กรหรือบริษัท จากการตัดสินใจดังกล่าว หรือ ถ้าหากตัดสินใจล่าช้าเกินไป ช้าไป อาจสูญเสียเวลาในการดำเนินการขณะรอการตัดสินใจเพื่อนำไปฎิบัติ  และถึงขั้นสูญเสียผลประโยชน์ หรือ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
 
     หรือ การตัดสินใจล่าช้าอาจส่งผลดีต่อธุรกิจก็เป็นได้  จุดอ่อน ของการตัดสินใจ และ การแก้ปัญหาคือ การที่มองปัญหาไม่รอบด้าน และไม่รอบคอบ  หรือค้นหาปัญหาไม่เจอ ไม่ทราบต้นตอที่แท้จริงของปัญหา แล้วรีบตัดสินใจแก้ไปด้วยจิตสำนึกหรืออาศัยการคาดเดา คาดการณ์และไม่มีเหตุผลรองรับ ส่งผลให้ผิดพลาดได้และต้องมาแก้ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่สิ้นสุด
  
 
     ดังนั้น กระบวนการแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องอาศัยมุมมองที่ละเอียด รอบคอบและอิงอยู่บนหลักการด้วย  การตัดสินใจ ในการแก้ปัญหา  คือ กระบวนการในการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ และตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในการแก้ปัญหานั้นอาจมีวิธีหรือมิติที่เป็นไปได้หลายทาง จึงจำเป็นต้องทำการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม หรือเพื่อให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้วางไว้มากที่สุด 
 
 
     หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการการอบรมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com