dot dot
หลักสูตร Service Mind

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

SERVICE MIND

 

     ธุรกิจต่างๆและผู้ประกอบการในทุกวันนี้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริการลูกค้าได้ และการบริการต่างๆที่สำคัญ นั้น มักจะเกี่ยวโยงไปกับการขาย ไม่ว่าจะเป็นการบริการก่อนการขาย การบริการระหว่างการขาย หรือการบริการหลังการขาย หลายท่านเคยได้ยินคำว่า SERVICE MIND ซึ่งหมายถึง การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี   หลายคนก็เข้าใจว่าหมายถึงอะไร แต่การบริการจริงๆนั้นได้นำไปปฎิบัติหรือไม่ หรือ อาจจะยังไม่เข้าใจหลักและกระบวนการที่แท้จริงของการมีจิตใจที่ดีในการบริการ หรือ SERVICE MIND ได้เป็นอย่างดี
 
     นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของคำว่า การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี หรือคำว่า “Service Mind" โดยเป็นปรัชญาในการให้ความหมายและลักษณะของอักษรแต่ละตัวดังนี้
 
 
           SERVICE
 
            S = Smile  แปลว่า ยิ้มแย้ม  
            E = enthusiasm  แปลว่า ความกระตือรือร้น  
            R = rapidness  แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน และมีคุณภาพ  
            V = value  แปลว่า ความมีคุณค่า  
             I = impression  แปลว่า ความประทับใจ  
            C = courtesy  แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน  
            E = endurance  แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์
 
 
  
           MIND 

            M = make believe  แปลว่า มีความเชื่อ  
              I = insist  แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ  
             N = necessitate  แปลว่า การให้ความสำคัญ  
             D = devote  แปลว่า อุทิศตน
 
 
 
     สรุปได้คร่าวๆว่าในหลักของการบริการทุกๆอย่างนั้น ถ้ากระทำตามความหมายต่างๆดังกล่าวข้างต้นได้ทั้งหมดนั้น ถือเป็นสุดยอดการบริการที่ต้องได้รับการกล่าวขานถึงอย่างแน่นอน
 
 
 
     ในธุรกิจที่ต้องให้การบริการแก่ผู้บริโภคหรือลูกค้าผู้มาใช้บริการนั้น คำว่า SERVICE MIND ได้มีการพูดกันมานานจนจะกลายเป็นการท่องจำไปแล้ว แต่การจะนำไปใช้อย่างจริงจังและให้ได้ผลที่ดีนั้น ต้องมีการศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆมากมาย
 
 
     ซึ่งกระบวนการนำหลักการบริการ SERVICE MIND ไปใช้ให้ได้ผลดีเพื่อการบริการที่ดีนั้น ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะ ในการนำองค์กรไปสู่การบริการที่เป็นสุดยอด SERVICE MIND
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com