dot dot
วอล์คแรลลี่เพื่อพัฒนาองค์กร : Walk Rally

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้


www.วอล์คแรลลี่.com


วอล์คแรลลี่เพื่อพัฒนาองค์กร  Walk Rally

 

ประโยชน์ จากกิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY ที่ประสบความสำเร็จ

             - เพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
             - ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
             - สร้างทรัพยากรบุคคลที่ดีให้กับองค์กร เพื่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ
             - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
             - สร้างความ รัก สามัคคี ของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
             - สร้างความ รัก และ ซื่อสัตย์ ต่อองค์กร หน่วยงาน บริษัท ให้ดียิ่งขึ้น
             - ลดการสร้างทีมงานใหม่ ในกรณีมีพนักงาน เข้า – ออก บ่อยเกินไป
             - เพิ่มการ เคารพ กฎ กติกา สิทธิ หน้าที่ ของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน
               ในองค์กร
             - เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารเวลา การตรงต่อเวลา
 
 
 
 
 
 
พนักงาน ได้อะไร จากกิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY 
 
 
 
             - เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันของพนักงาน ทีมงาน
             - เพิ่มประสิทธิภาพในการ แสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์
               ต่อทีมงานและเพื่อนร่วมงาน
             - เพิ่มทักษะในการ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ยอมรับเหตุผลของกันและกัน
             - ปลุกจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูล ประณีประนอม
               และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
             - เรียนรู้และเพิ่มทักษะ ขั้นตอยน ทัศนคติ และปรัชญาการทำงานเป็นทีม
             - พัฒนาการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ โดยใช้ไหวพริบปฏิภาณ
 
 
 
      โดยกิจกรรมวอล์คแรลลี่ Walk Rally นั้น สามารถนำไปประยุกต์ หรือปรับใช้ ให้เข้ากับหลักสูตรสัมมนา หรือ หัวข้อในการจัดประชุมสัมมนาได้ หลากหลายหัวข้อ โดยอาศัยทักษะความรู้ความสามารถของอาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ตามหลักสูตรที่ได้รับให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้

 
หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com