dot dot
หลักสุตรการทำแผนธุรกิจ : Business Plan

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การจัดทำแผนธุรกิจ
Business Plan

 

     Business Plan แผนธุรกิจ คือ บทสรุปของธุรกิจที่คุณต้องการเริ่มต้น หรือต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือเพิ่ม คุณภาพ หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ ทุกๆอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วย รายละเอียดสินค้าหรือบริการ  วิธีการจำหน่าย  ประเภทรายรับที่คาดหวัง  และค่าใช้จ่าย รายจ่าย  เพื่อการดำเนินธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่เริ่มใหม่ อาจต้องมีรายะเอียดของฐานะการเงินส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ  และแผนการเงินอย่างละเอียด  
 
     โดยการทำแผนธุรกิจ Business Plan นั้น จะต้องความเชื่อมโยงรายละเอียดและข้อมูลระหว่างแผนกงานทุกส่วนภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น แผนกการตลาด แผนกงานการผลิต แผนกงานบุคลากร และแผนกงานการเงิน ซึ่งทุกแผนงานที่รว่มกันนั้น นั้น จำเป็นจะต้องมีความเป็นไปได้ 
 
 
 
 
     การวางแผนธุรกิจ นั้น หมายถึง การประสบความสำเร็จ หรือ การประสบความล้มเหลวขององค์กร   นอกจากนี้ แผนธุรกิจยังมีประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารหรือจากแหล่งการเงินอื่นๆ เนื่องจากมีการแสดงแผนงาน และมี เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน
 
     หากองค์กรและหน่วยงานใดมีแผนธุรกิจอยู่ และดำเนินตามแผนธุรกิจนั้นอย่างเคร่งครัด โอกาสเสี่ยงและความผิดพลาดย่อมมีน้อยกว่าองค์กรหรือ หน่วยงานที่ไม่ได้ทำแผนธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่
 
     ถึงแม้ จะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจมาแล้ว ก็จำเป็นต้องใช้แผนธุรกิจเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการนำไปปรับปรุงองค์กร มีการปรับใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ ให้ก้าวทันคู่แข่ง หรือ ทันต่อความต้องการของตลาด หรือผู้บริโภค ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 
     การจัดทำแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น องค์กร หน่วยงาน จำต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการแนะนำหรือช่วยจัดทำกระบวนการแผนธุรกิจที่เหมาะกับองค์กรนั้นๆ
 
 
อาจารย์วิทยาการผู้ชำนาญหลักสูตรนี้

  
หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com