dot dot
หลักสูตร กลุ่มสัมพันธ์ : Group Relation

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน     

 

  

    ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรมสัมมนา บรรยาย หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

 

www.วอล์คแรลลี่.com

 

 

  

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Group Relation

 

 

     Group Relation : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและหน่วยงานต่างๆเองกันอย่างมากมายแพร่หลาย โดยถือได้ว่า กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : Group Relation  นั้น มีความสำคัญ และ เป็นหลักสูตรเพื่อเริ่มต้น  ในกระบวนการจัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ตามมา โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ต้องอาศัยเทคนิคและความสามารถเฉพาะตัวของวิทยากร
 
    ในการทำการอบรมและพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆกับการละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดีทั้งในด้านความรู้ และความเข้าใจต่างๆ ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน ทำให้ผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตื่นตัวไม่เครียด อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อความพร้อมด้านการเรียนรู้ในหัวข้อที่จะอบรมและเป็นวิธีที่จะช่วยให้เข้าใจในการอบรมในบางส่วนได้ง่ายและเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
 
    ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในด้านสัมพันธภาพกระประสานงาน ระหว่างหัวหน้างาน พนักงาน และการประประสานงานระหว่างฝ่ายได้เป็นอย่างดี  
 
    ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นั้น มีมากมายจะขอยกตัวอย่างคร่าวๆดังต่อไปนี้
 
 
 
*  เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างกันด้วยการละลายพฤติกรรม
*  พนักงานมีความกล้าแสดงออก ถูกที่ถูกเวลา ตามกาลเทศะ
*  เพิ่มบทบาทความสำคัญของบุคลากร
   ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของแต่ท่านในองค์กร
*  เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจ เห็นใจกัน
   ลดการขัดแย้ง ภายในองค์กร
*  ส่งเสริมให้การทำงานรวมพลังกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
*  ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
   และผ่อนคลาย ความตึงเครียดต่างๆ
*  ช่วยลดบรรยากาศความตึงเครียดในองค์กร
   ช่วยให้ทำให้การทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น อาจส่งผลถึง
   การผลิตผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้มาตรฐาน ยิ่งขึ้น
 
 
หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Group Relation เป็นหลักสูตรยอดนิยมอันดับต้นๆในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลี่ในยุคปัจจุบัน โดยบางครั้งมีการควบรวมไปกับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของบริษัทหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆ และหากได้รับคำแนะนำและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรดังกล่าว จะยิ่งสร้างประโยชน์อย่างคุ้มค่าให้เกิดกับองค์กรได้เป็นอย่างดี
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้
 

  

 
หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com