dot dot
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ Logistics

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การจัดการโลจิสติกส์
Logistics

 

     โลจิสติกส์ (อังกฤษ: Logistics) เป็นคำที่มาจากกรีก (ภาษากรีก:Logistikos) (รากศัพท์ Logon) หมายถึง "ศิลปะในการคำนวณ"  หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานานหรือในระยะหนึ่ง เช่น การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเอกสาร จัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งสินค้าสำเร็จรูป หรือสินค้าในรูปวัตถุดิบ 
 
 
     ในยุคปัจจุบัน Logistics โลจิสติกส์ มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนในวงจรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดหา การจัดเก็บ การจัดส่ง  คือการบูรณาการกิจกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล โดยข้อมูลสามารถใช้ร่วมกัน ตั้งแต่ ซัพพลายเออร์ไปจนถึงลูกค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ดัวยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
 
 
 
 
      โลจิสติกส์มีขั้นตอนกระบวนการ และ กิจกรรมร่วมด้วย หลายอย่าง อาทิเช่น การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า การคำนวณล่วงหน้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ การขนถ่ายวัตถุดิบ หรือ สินค้า การขนส่งสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ การจัดการคลังสินค้าที่เป็นระบบระเบียบ เป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
    
      การเลือกสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบ หรือ สินค้าก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสถานที่หรือทำเลนั้นต้องมีความสะดวกในการขนถ่ายและต้องมีมีระบบในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าหรือวัตถุดิต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มี วัตถุดิบหรือสินค้า ที่มีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าเมื่อนำออกมาใช้ยังคงคุณภาพอยู่ตลอด
 
 
 
 
     กระบวนการในโลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมทื่ต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อควบคุมการหมุนเวียนสินค้าและการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการกระจายสินค้า หรือวัตถุดิบ อย่างทั่วถึง แบบ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นระบบ และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มากที่สุด 
    
     หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ : Logistics จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดเก็บและขนส่งสินค้าหรือวัตถุให้ถึงมือผู้บริโภค จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญหรือ อาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ทางด้านโลจิสติกส์ Logistics โดยเฉพาะ
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com